Nederlands English

Axonometrie masterplan 1 gebouwen met begaanbare groene daken 2 hoge strookbebouwing als barrière voor vliegveld 3 markante bebouwing 4 promenade houten platforms in het water vogelkijkhutten langs de noordrand
Axonometrie masterplan 1 gebouwen met begaanbare groene daken 2 hoge strookbebouwing als barrière voor vliegveld 3 markante bebouwing 4 promenade houten platforms in het water vogelkijkhutten langs de noordrand

Ecologisch netwek
Ecologisch netwek
PROJECTINDEX
 
RETHINKING POLDER SCHIEVEEN WITH AN ECOLOGICAL PERSPECTIVE
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Ten noorden van Rotterdam ligt de polder Schieveen. De polder maakt onderdeel uit van het Groene Hart en mag daarom eigenlijk niet bebouwd worden. Toch wil de gemeente Rotterdam er in samenwerking met Natuurmonumenten een bedrijvenpark ontwikkelen. Ter compensatie vindt in een ander deel van de polder natuurontwikkeling plaats. In dit plan werk ik deze opgave uit, om de mogelijkheden van economische activiteiten in combinatie met een hoogwaardig landschappelijk ecosysteem te verkennen. Het is de bedoeling dat het voorstel voordelen oplevert op zowel regionaal, provinciaal als lokaal niveau.
In de uitwerking besloot ik me te baseren op het concept van Ecologische Netwerken. Door gebruik te maken van deze wetenschappelijke methodologie en analyse wordt het proces controleerbaar en kan het herhaald worden ten behoeve van de planvorming op andere locaties. Voor Schieveen leidt de ecologische analyse tot de conclusie dat het gewenste ecosysteem voor het gebied een moerasgebied is. Dat komt de duurzaamheid van de regio ten goede terwijl de wetlands het productieve karakter van de locatie voortzetten. Het biedt de mogelijkheid tot het zuiveren en de opslag van water, terwijl het goede uitgangspunten biedt voor recreatie en als leefgebied voor wild. Op regionale schaal betekent het een versterking van het ecologische netwerk. De opzet van het bedrijvenpark moet zodanig zijn dat het geen verdere versnippering van het landschap met zich meebrengt. Tenslotte moet de locatie met de omringende context onderdeel gaan uitmaken van het regionale ecologische netwerk. De toepassing van het model van de Ecologische Netwerken maakte het mogelijk om het niveau van de biodiversiteit te optimaliseren.
Het is niet gemakkelijk om vast te stellen hoe veel wetenschappelijke kennis nodig is voor een ontwerpvoorstel dat de ecologische kwaliteiten van een bepaald gebied verbetert. Dit komt vooral door de voortdurende verandering van het landschap en de steden waardoor we nooit volledig geïnformeerd kunnen zijn over de ecologische stand van zaken. De onzekerheden worden groter naarmate we verder in de toekomst kijken. Het is daarom van belang om uit te gaan van de huidige mate van duurzaamheid van de ecologische omstandigheden van de locatie en die zo veel mogelijk te verbeteren tot het maximaal haalbare niveau. Duurzaamheid heeft in dit kader zowel betrekking op de ecologische als op de sociale en economische aspecten van de locatie of het plan. Het gaat er om een zo goed mogelijk uitgangspunt te creëren voor de toekomst en daarbij voldoende veerkracht in het systeem in te bouwen om onvoorziene toekomstige ontwikkelingen te kunnen opnemen. Verder is het belangrijk om geen negatieve gevolgen uit te lokken en de huidige beschikbare informatie zo goed mogelijk te gebruiken. In de woorden van Paul Opdam: 'we need to start designing spatial solutions to fragmentation of our habitats and we have to start doing it now. We will continue to learn as we move forward with this, as it is a relatively new process and something that needs to happen quickly, perhaps without the luxury of learning prior to application' (Paul Opdam. Creating networks for nature. Branch Workshop. Kent, UK. 2007).