Nederlands English

Schema van de vier scenario's met de belangrijkste onzekerheden
Schema van de vier scenario's met de belangrijkste onzekerheden

Scenario's
Scenario's

De ruimtelijke kwaliteiten van Parkstad zijn als basis genomen voor de vier scenario's
De ruimtelijke kwaliteiten van Parkstad zijn als basis genomen voor de vier scenario's

'No regrets' Op basis van de scenario's kan er een kaart gemaakt worden waarmee ruimtelijke ingrepen kunnen worden gestuurd voor de aankomende 10 jaar.
'No regrets' Op basis van de scenario's kan er een kaart gemaakt worden waarmee ruimtelijke ingrepen kunnen worden gestuurd voor de aankomende 10 jaar.
PROJECTINDEX
 
KRIMP!
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Een ontwerpstrategie voor Parkstad Limburg
Ontwerpstrategie op basis van onzekerheden waarmee een beeld kan worden geschetst voor opgaven en ontwikkelingen binnen Parkstad.
In Nederland is in sommige regio’s en plaatsen sprake van teruglopende bevolkingsaantallen. Regionale bevolkingsprognoses geven bovendien aan dat deze demografische krimp in de nabije toekomst in verschillende regio’s zal doorzetten of intreden. In deze prognose zijn er 3 gebieden te onderscheiden die hiermee op grote schaal te maken krijgen: Zeeuws Vlaanderen, Oost Groningen en Zuid Limburg/Parkstad. Vooral voor deze laatste regio wordt een aanzienlijke afname van zowel de bevolkingsomvang als het aantal huishoudens verwacht. Deze regio is dan ook de plek die centraal staat in dit afstudeerproject.
Het vooruitzicht van krimp leidt al gauw tot angstbeelden, doemscenario’s en paniekreacties. We kennen de beelden uit regio’s in het buitenland die te kampen hebben met een flinke afname van de bevolking: rijen dichtgetimmerde woningen, leegstaande winkelpanden, verlaten bedrijfsterreinen, vervallen bedrijfsgebouwen, verwaarloosde buitenruimte en desolate stadsdelen. Voormalige mijnbouwgebieden in Noordoost Engeland, oude industriegebieden in de 'rustbelt' van de V.S. en het oosten van Duitsland vormen slechts enkele voorbeelden van gebieden waar de stuwende kracht van de regionale economie is verdwenen en de bevolking massaal is weggetrokken.
De vraag rijst wat de ruimtelijke ingrepen van krimp kunnen of moeten zijn. Hierbij moet worden aangetekend dat de oorzaken van krimp bijna nooit van ruimtelijke aard zijn, de gevolgen meestal wel. Hiermee wordt ook direct het probleem aangesneden waarmee de stedenbouwkundige wordt geconfronteerd. Ruimtelijke oplossingen voor plekken waar zich krimp voordoet zijn al snel symptoombestrijding. Men verschuift het probleem naar de toekomst of pleegt ingrepen waar men in de toekomst wellicht spijt van krijgt. Krimp vraagt van stedenbouwkundigen een andere benadering dan groei.
Alvorens een ontwerpstrategie te ontwikkelen zijn tal van onzekerheden die samenhangen met krimp geïnventariseerd en uiteindelijk teruggebracht tot de twee belangrijkste. Uit de combinatie van deze twee onzekerheden volgden vier ruimtelijke scenario’s die sociaal-economisch geladen zijn. Deze scenario’s zijn vervolgens 'over elkaar heen gelegd' waarbij de verschillen en overeenkomsten duidelijk werden. Op basis van de overeenkomsten is voor de aankomende tien jaar een ruimtelijk kader gemaakt waarbij ingrepen worden gedaan die binnen alle vier scenario’s terugkomen zonder dat dit ten koste gaat van de toepasbaarheid van één van de scenario’s. Deze ingrepen vormen de zogenaamde 'no regrets'. Deze vormen een kader waarmee stedenbouwkundigen en architecten, alsook beleidsmakers, bestuurders en woningcoöperaties een handleiding hebben bij het zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen. Daarnaast wordt er door middel van het analyseren van trends, beleid, lopende processen en haalbaarheid een doorkijk gegeven naar de middellange en lange termijn.