Nederlands English

Vernieuwde Middelburg- en Tempelpolder, een nieuw recreatiegebied voor Gouda
Vernieuwde Middelburg- en Tempelpolder, een nieuw recreatiegebied voor Gouda


PROJECTINDEX
 
WATER-WAYS TO CLIMATE ADAPTATION
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Ontwerp voor duurzame, op lokale landschapssystemen gebaseerde watersystemen, uitgewerkt in twee case studies voor Gouda en Enschede.
Water-ways to climate adaptation is een ontwerpend onderzoek naar klimaatadaptatie in de Nederlandse steden, een zoektocht naar nieuwe dynamiek gebaseerd op lokale landschapssystemen. Nederland heeft een rijke historie met water, een historie die zowel welvaart als rampspoed met zich meebracht. Om de nadelige gevolgen van de rampspoed zoveel mogelijk te beperken en om de leefbaarheid van het land te vergroten hebben de Nederlanders in de loop der eeuwen de natuurlijke en dynamische watersystemen veranderd in een statisch, technocratisch geheel van dijken, pompen en Deltawerken.
De grenzen van het huidige systeem komen meer en meer aan het licht, vooral in de steden waar de transformatie van de watersystemen het verst is doorgevoerd. Nu al lezen we regelmatig berichten over overstromende straten en ondergelopen kelders en als we de klimaatverandering in ogenschouw nemen zullen toekomstige piekafvoeren en droogte de stedelijke watersystemen nog verder belasten.
Oplossingen als groene daken, groene gevels, wadi’s en waterberging onder wegen dragen allemaal bij aan klimaatadaptatie. Het zijn echter kleinschalige ingrepen die op de grotere, stedelijke, schaal de problemen niet oplossen. Het zijn ook generieke oplossingen die overal in het land op eenzelfde wijze toegepast worden terwijl lokaal zowel de impact van klimaatverandering als de adaptieve capaciteit van het landschap verschillen.
Om op deze lokale verschillen te reageren stellen wij een op het landschap gebaseerde ontwerp benadering voor. Deze ‘landscape-based design approach’ neemt het onder- en omliggende landschap van de steden in ogenschouw en zoekt naar gebieds-specifieke problemen en oplossingen.
Het ontwerpen van stedelijke watersystemen vanuit deze landschappelijke benadering resulteert in veerkrachtige, duurzame en gebiedseigen watersystemen. Innovatieve ontwerpoplossingen omarmen de landschapseigenschappen en representeren de lokale identiteit. Om dit te illustreren is de voorgestelde methode met twee case studies getest: Gouda en Enschede.
In Gouda zijn 2 polders nabij de stad als retentiegebieden geïntegreerd in een hernieuwd, aaneengesloten en cyclisch watersysteem. In plaats van uitpompen wordt overtollig water opgeslagen in de 2 polders. Daar wordt het gezuiverd en het kan gebruikt worden in perioden van droogte.
De verdwenen beken in Enschede worden in ere hersteld en gekoppeld aan zuiveringsvijvers in bestaande parken. Overtollig regenwater wordt in deze vijvers opgeslagen, gefilterd en vervolgens door de stad heen naar het buitengebied afgevoerd. Op deze manier wordt de bufferende capaciteit van het landschap hersteld en wordt de dynamiek van het klimaat weer zichtbaar. De voorgestelde benadering vereist een ommekeer in het Nederlandse waterbeheer, een grote ingreep met een groot resultaat. Wij voorzien schitterende, klimaatbestendige groene en blauwe netwerken die de steden van de 21ste eeuw karakteriseren.