Nederlands English

Ontwerp: het landschapspark
Ontwerp: het landschapspark

De hoofdelementen water, natuur en cultuur en hun samenhang - hydrologie voorwaarden eisen - natuur bron gebruik - cultuur
De hoofdelementen water, natuur en cultuur en hun samenhang - hydrologie voorwaarden eisen - natuur bron gebruik - cultuur

Beeld midden- en benedenstrooms, voedselrijke veengrond met hoge waterstanden en kwel. (foto links: W. Koppert, foto rechts: J.T. Hermans)
Beeld midden- en benedenstrooms, voedselrijke veengrond met hoge waterstanden en kwel. (foto links: W. Koppert, foto rechts: J.T. Hermans)

Beeld midden- en benedenstrooms, zandgrond met kwel. (foto: J.T. Hermans)
Beeld midden- en benedenstrooms, zandgrond met kwel. (foto: J.T. Hermans)

Beeld bovenstrooms, voedselarme veengrond met stagnerend water. (foto links: J.T. Hermans, foto rechts: K. V. Sýkora)
Beeld bovenstrooms, voedselarme veengrond met stagnerend water. (foto links: J.T. Hermans, foto rechts: K. V. Sýkora)

Ontwikkeling van het landschapspark in een periode van tientallen jaren.
Ontwikkeling van het landschapspark in een periode van tientallen jaren.


PROJECTINDEX
 
BEEKDAL IN DE BREEDTE
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

De hoofdelementen van het ontwerp voor het dal van de Tungelroyse Beek zijn het water, de natuur en de cultuur. De gevolgde ontwerpmethode is gericht op het maken van een regionaal ontwerp dat ondanks het hoge schaalniveau realistisch, gedetailleerd en beeldend is. Daartoe ondersteunen de disciplines van landschapsecologie en landschapsarchitectuur elkaar in het ontwerpproces dusdanig dat het voor beide voordeel oplevert. Door de fysieke mogelijkheden van de vegetatie in het plangebied als uitgangspunt te nemen krijgt de strategie een hoog realiteitsgehalte.
Door middel van concrete hydrologische maatregelen wordt in de eerste plaats een gezond, goed functionerend hydrologisch systeem met een goede kwaliteit beekwater ontworpen. Dit is van belang voor alle inwoners en gebruikers van het gebied.
Op basis van studie naar de mogelijke vegetatie en een analyse van bodem en hydrologie is een beeld opgesteld van mogelijke vegetaties in het hele beekdal. Daarbij is voortdurend gelet op de mogelijkheden voor hydrologie en natuur, opdat die elkaar kunnen versterken.
Het beeld van de vegetatie wordt mede bepaald door het beheer. Afhankelijk van de vorm en de functie van het landschap is gekozen voor verschillende vormen van beheer en daarmee voor verschillende vegetaties. Zo leidt bijvoorbeeld de combinatie van het reliëf en een functie als recreatie tot de keuze voor een passende vegetatie met een specifieke eigen vorm, kleur en sfeer. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de schoonheid en de diversiteit van het landschap.
Door deze strategie toe te passen ontstaat een landschapspark dat tegelijkertijd een vitaal hydrologisch systeem is, een visueel structurerende werking in het landschap heeft en een belangrijk recreatief gebied in de regio is. De beeldende kracht van het ontwerp wordt vooral bereikt door middel van de uitgebreide visuele informatie over vegetaties. Het ontwerp is daarnaast realistisch, omdat het gebaseerd is op zowel de mogelijkheden van het fysieke landschap als op de verschillende functies in het gebied. Ook wordt rekening gehouden met de ontwikkeling in de tijd, door de uitvoering van het ontwerp niet als een eenmalige actie te zien, maar als een proces dat tientallen jaren in beslag neemt en waarin steeds keuzes moeten worden gemaakt. Doordat de potenties van het hele beekdal in beeld zijn gebracht, wordt het maken van keuzes door het ontwerp ondersteund. Tenslotte is het ontwerp gedetailleerd door de schaal van de gebruikte fysieke gegevens. Daarmee neemt de kwaliteit van het regionale ontwerp toe. Een belangrijk voordeel voor de landschapsecologie is het verhoogde draagvlak voor natuur doordat bij het ontwerpen steeds rekening is gehouden met andere functies.
De analyse en het ontwerpproces hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en de vakgroep Natuurbeheer en Plantenecologie. De samenwerking tussen landschapsarchitecten en landschapsecologen heeft bij dit ontwerp geresulteerd in de formulering van realistische en beeldende ideeën. Een samenwerking die in de toekomst nog veel kan opleveren.