Nederlands English

Bestaande scherpe grens tusse de informele en formele nederzettingen. foto: kozak 2010
Bestaande scherpe grens tusse de informele en formele nederzettingen. foto: kozak 2010

Overstromingsgebieden (blauw) en informele nederzettingen (rood) in groot Buenos Aires
Overstromingsgebieden (blauw) en informele nederzettingen (rood) in groot Buenos Aires

Reginale groene strategie: netwerk van actieve openbare ruimte. Het stroomgebied wordt geactiveerd door een netwerk van groene open ruimtes, inclusief ecologische, recreatieve en productieve groene ruimtes. Het netwerk biedt sociale en recreatieve voorzieningen voor het omringende stedelijk weefsel, inclusief de inormele gebieden. Het sluit dit gefragmenteerde deel van de stad weer aan op de stedelijke infratsructuur en verbetert de ecologie van het stroomgebied van de rivier.
Reginale groene strategie: netwerk van actieve openbare ruimte. Het stroomgebied wordt geactiveerd door een netwerk van groene open ruimtes, inclusief ecologische, recreatieve en productieve groene ruimtes. Het netwerk biedt sociale en recreatieve voorzieningen voor het omringende stedelijk weefsel, inclusief de inormele gebieden. Het sluit dit gefragmenteerde deel van de stad weer aan op de stedelijke infratsructuur en verbetert de ecologie van het stroomgebied van de rivier.

Regionale blauwe strategie. Maatregelen om overstromingen te reduceren worden op drie schaalniveaus geïntroduceerd: regionaal, door overstromingsbekkens in wetlands; gemeentelijk, door verbeterde kanalen; lokaal, door maatregelen als regentuinen, poreuze bestrating en poreuze boomspiegels
Regionale blauwe strategie. Maatregelen om overstromingen te reduceren worden op drie schaalniveaus geïntroduceerd: regionaal, door overstromingsbekkens in wetlands; gemeentelijk, door verbeterde kanalen; lokaal, door maatregelen als regentuinen, poreuze bestrating en poreuze boomspiegels

Regionale stedelijke strategie. Duurzame stedelijke ontwikkeling vindt plaats radiaal vanuit het stadscentrum langs openbaarvervoerslijnen en langs historisch gegroeide lijnen, waarmdoor de druk op het gebied rond de rivier vermindert. Daarnaast worden nieuwe lokale centra voorgesteld voor zowel informele als formele gebieden, terwijl door de introductie van nieuwe verbindingen over de snelweg de toegang tot het stroomgebied verbetert.
Regionale stedelijke strategie. Duurzame stedelijke ontwikkeling vindt plaats radiaal vanuit het stadscentrum langs openbaarvervoerslijnen en langs historisch gegroeide lijnen, waarmdoor de druk op het gebied rond de rivier vermindert. Daarnaast worden nieuwe lokale centra voorgesteld voor zowel informele als formele gebieden, terwijl door de introductie van nieuwe verbindingen over de snelweg de toegang tot het stroomgebied verbetert.

Nieuw kanaalprofiel met wetlands verbetert de capaciteit van het kanaal en draagt bij aan de zuivering van het vervuilde water
Nieuw kanaalprofiel met wetlands verbetert de capaciteit van het kanaal en draagt bij aan de zuivering van het vervuilde water

Barrio Independencia lokaal ontwerp
Barrio Independencia lokaal ontwerp

Nieuw plein met sociale voorzieningen tussen de formele en de informele buurt
Nieuw plein met sociale voorzieningen tussen de formele en de informele buurt
PROJECTINDEX
 
INTEGRATING THE INFORMAL
Technische Universiteit Delft
URBAN DESIGN

Hanne van den Berg ontwikkelde een integrale strategie voor de verbetering van informele nederzettingen, toegepast op het 7500 inwoners tellende Barrio Independencia bij Buenos Aires.
Volgens schattingen van de Verenigde Naties woont momenteel bijna een miljard mensen over de hele wereld in informele nederzettingen (UNDESA, 2010). Dat is een zevende van de totale wereldbevolking. Echter, zoals beschreven wordt in het rapport over de Millenniumdoelen van de VN (2010, p62) “[zijn] de verbeteringen van sloppenwijken […] weliswaar aanzienlijk, maar houden ze geen gelijke tred met het groeiende aantal arme stadsbewoners”.

Dit afstudeerproject biedt daarom een integrale strategie voor de verbetering van informele nederzettingen, waarvoor een breed kader aan interventies is overwogen die zijn gericht op de integratie van informele nederzettingen in de formele stad, het terugdringen van de milieurisico’s en milieukwetsbaarheid en deelname van lokale belanghebbenden aan grootschaliger stedelijke processen. Het project is gericht op Barrio Independencia, een informele nederzetting met ongeveer 7500 inwoners, gelegen in het rivierbassin van de Rio Reconquista in Gran Buenos Aires, het grootstedelijk gebied van Buenos Aires.

In Gran Buenos Aires woont naar schatting 10 tot 15% van de totale bevolking in zogenaamde villas miserias, informele nederzettingen. Deze worden gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid, beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen en weinig duurzame huisvesting. Ze bevinden zich voornamelijk in marginale gebieden aan de rand van de stad, zoals in overstromingsgebieden en bij stortplaatsen. Daarnaast zijn ze vaak sociaal en ruimtelijk afgesneden van de formele stad en worden ze in het algemeen niet betrokken in de besluitvorming over de stad.

Barrio Independencia heeft met name te kampen met regelmatige overstromingen, zwaar vervuild water, gebrek aan openbare ruimte, beperkte toegang tot werkgelegenheid en sociale voorzieningen, en uitsluiting van de besluitvorming. Dit afstudeerproject stelt een tweeledige verbeterstrategie voor: een participatief planningskader dat de deelname van lokale belanghebbenden aan het besluitvormingsproces mogelijk maakt, plus een serie fysieke interventies op verschillende niveaus. Het voorstel wordt aangeboden als alternatief voor een bestaand plan van de provinciale overheid van Buenos Aires voor het opknappen van het rivierbassin waarin lokale belanghebbenden, en met name informele bewoners, niet voldoende in acht genomen worden.

De fysieke interventies volgen de stappen van het participatieve planningskader en variëren van een regionale strategie voor het rivierbassin tot een lokaal ontwerp voor de nederzetting zelf. De regionale strategie omvat elementen als een netwerk van publieke ruimten, grootschalige overstromingsmaatregelen en stadsontwikkeling. Het lokale ontwerp voor Barrio Independencia introduceert lokale overstromingsmaatregelen, ontwikkelt mogelijkheden voor stedelijke landbouw en stelt een nieuw plein met sociale voorzieningen voor op de plek waar de informele en de formele omgeving elkaar raken. In de met elkaar geïntegreerde onderdelen van het afstudeerproject blijft de nadruk liggen op het beperken van de kwetsbaarheid van de bewoners van de informele nederzetting en de integratie van deze omgeving met de formele stad.