Nederlands English

Dredge landscape park 2025
Dredge landscape park 2025

De oplossing voor het probleem van de verontreinigde bagger in de Hollandse delta: schoonmaken in de Haarlemmermeerpolder.
De oplossing voor het probleem van de verontreinigde bagger in de Hollandse delta: schoonmaken in de Haarlemmermeerpolder.

In 20 jaar evolueert een landschap waar bagger wordt gereinigd in een landschapspark
In 20 jaar evolueert een landschap waar bagger wordt gereinigd in een landschapspark

Relatie met de omgeving, een diversiteit aan milieus.
Relatie met de omgeving, een diversiteit aan milieus.

The park is a relic of dredge cleaning.
The park is a relic of dredge cleaning.

Metalen worden vastgelegd door speciale vegetatie. De metaaltuin vormt een uitzonderlijk en uniek landschap.
Metalen worden vastgelegd door speciale vegetatie. De metaaltuin vormt een uitzonderlijk en uniek landschap.

Zicht op het park
Zicht op het park

Zicht vanaf weg
Zicht vanaf weg
PROJECTINDEX
 
DREDGE LANDSCAPE PARK
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Dit plan voor een groot landschapspark in de Haarlemmermeer zorgt in de klassieke zin voor frisse lucht en natuurlijke beelden. Tegelijkertijd levert het op efficiënte wijze een bijdrage aan een van de belangrijkste milieuvraagstukken van ons land. Het ontwerp geeft een antwoord op de vraag naar alternatieven voor de huidige depots waarin vervuilde bagger permanent wordt opgeslagen. Bovendien beoogt het plan voor de omgang met bagger meerwaarde te genereren op zowel ruimtelijk, landschappelijk als maatschappelijk gebied.
Westelijk Nederland heeft een groot probleem vanwege de hoeveelheid vervuilde bagger in het regionale watersysteem. Het is een onzichtbaar probleem dat desondanks de waterafvoer belemmert, de scheepvaart hindert en voor milieuproblemen zorgt. Als studiegebied is gekozen voor Waterschap Rijnland. De noodzaak om de bagger uit het watersysteem van het economische hart van Nederland te halen groeit sterk door de klimaatsverandering en urbanisatie. Het probleem van bagger zit vooral in de grote hoeveelheden vervuild slib, een erfenis uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Volgens ons is er winst te behalen in de manier van reiniging en demontage. Ons voorstel is om 7 miljoen kuub vervuilde bagger uit Rijnland en een bijna even groot volume uit een deel van Noord Holland naar de Haarlemmermeerpolder te transporteren en daarna schoon te maken met verschillende reinigingsmethoden.
Het ontwerp voorziet in een grondkade waarbinnen de met metalen vervuilde bagger wordt gereinigd. De met zware metalen vervuilde bagger wordt schoongespoeld met het zoute kwelwater dat in de Haarlemmermeer aanwezig is. Het zoute water blijft geïsoleerd op een plek zodat niet het hele watersysteem van Rijnland en kwetsbare teelten met zout water worden belast. Specifieke vegetatie zoals zinkviool, bosgeelster, helmbloem en waterlelie legt vervolgens de metalen vast. Deze metalentuin zal evolueren tot een vervreemdende plek in het park en zal met brakwater en zoutmilieus flamingo's een plek bieden.
Uit zandig bagger wordt kostbaar zand gewonnen dat in de snelgroeiende Haarlemmermeer gebruikt kan worden op bouwlocaties via de verbinding met de N205. Restzand dat overblijft vormt een grote speelplaats dwars door het park, een kunstmatig duinlandschap met een oorsprong in bagger. Organisch vervuilde baggersoorten worden gereinigd door middel van landfarming, waarbij bodem- en watersoorten zijn gecombineerd in een mozaïek van milieus met verschillende hoogten. Via de routes door het park, die de kunstmatige contrasterende milieus en volumes doorkruisen, kan de bezoeker een sequentie van verschillende ruimten, vegetaties, sferen, kleuren en geuren ervaren.
Het park dat gaandeweg ontstaat wordt ontsloten via de haven, de ringvaart, de ringvaartweg, de N205 en verschillende fietsroutes. Visueel wordt het verankerd door zichtlijnen van en naar de zandstraat, tuin en omliggende punten. De relatief licht vervuilde bagger wordt door middel van spuittechnieken gebruikt om buiten de grondkade gradiënten in bodemsoorten en hoogten te maken waarbij verschillende spuitvormen zichtbaar worden. Grootschalige wilgengroei zorgt voor extra reiniging en een wisselend beeld van wilgenblokken in de polder. Uitspoelend water wordt via helofytenfilters, de filterring en naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie uitgeslagen op de ringvaart.
Binnen 20 jaar is alle bagger schoongemaakt en is deze plek uitgegroeid tot een openbaar Landschapspark op een prominente plek in de groenstructuur. Mensen hebben kunnen kijken, wennen en meegroeien met het park. Een park dat bestaat uit unieke milieus die alleen kunnen bestaan via de ingrediënten van bagger en baggerverwerking. Het park is een relict van een efficiënte aanpak voor een typisch Nederlands deltaprobleem. De geschiedenis van deze aanpak is leesbaar en zintuiglijk aanwezig in het park.