Nederlands English

Socio-ecologisch strategisch plan voor plangebied 4. Axonometrie / Socio-ecological strategic plan for Planning Area 4. Axonometric view
Socio-ecologisch strategisch plan voor plangebied 4. Axonometrie / Socio-ecological strategic plan for Planning Area 4. Axonometric view

strategische acties / strategic actions 1a activeer nieuwe functies in monofunctionele gebouwen / activate new uses in monofunctional buildings 1b realiseer wijkcentra / generate civic centres 1c realiseer gezondheidscentra / establish health centres 1d stimuleer de uitwisseling van gezamenlijke diensten / stimulate the exchange of collaborative services 1e bevorder netwerken van commerciele en dienstverlenende activiteiten / promote networks of commercial and service-related activities 1f bevorder verbindingen door middel van vervoer over water / promote connections through aquatic transportation 2a realiseer ecologische corridors / create ecological corridors 2b vergroot het groene netwerk / expand the green network 2c herstel de mangroves en de restinga / rehabilitate the mangroves and the Restinga 2d teel retentievegetatie en boslandbouw / grow retention forestry and agroforestry 2e stimuleer groene gebouwenveloppes / stimulate green envelopes 3a activeer verwaarloosde gebieden in iconische publieke ruimten / activate neglected areas in iconic community spaces 3b creëer nieuwe publieke ruimten / generate new public spaces 3c maak bestaande publieke ruimten geschikt voor meervoudig gebruik / prime existing public spaces for mixed use 3d verbeter het netwerk tussen openbare ruimten / improve the network between public spaces 3e betrek de daken van woningen bij de openbare ruimte / expand the public domain to include household roofs 4a ontwikkel communautaire land trusts is in niet-gereglementeerde nederzettingen / develop Community Land Trusts in non-regularized settlements 4b verdicht dunbevolkte gebieden / densify thinly populated areas 4c bouw betaalbare multifunctionele wooncomplexen / build affordable multifunctional housing complexes 4d versterk de ontwikkeling van platte daken in nieuwe appartementen complexen / reinforce the development of flat roofs in new apartment complexes
strategische acties / strategic actions 1a activeer nieuwe functies in monofunctionele gebouwen / activate new uses in monofunctional buildings 1b realiseer wijkcentra / generate civic centres 1c realiseer gezondheidscentra / establish health centres 1d stimuleer de uitwisseling van gezamenlijke diensten / stimulate the exchange of collaborative services 1e bevorder netwerken van commerciele en dienstverlenende activiteiten / promote networks of commercial and service-related activities 1f bevorder verbindingen door middel van vervoer over water / promote connections through aquatic transportation 2a realiseer ecologische corridors / create ecological corridors 2b vergroot het groene netwerk / expand the green network 2c herstel de mangroves en de restinga / rehabilitate the mangroves and the Restinga 2d teel retentievegetatie en boslandbouw / grow retention forestry and agroforestry 2e stimuleer groene gebouwenveloppes / stimulate green envelopes 3a activeer verwaarloosde gebieden in iconische publieke ruimten / activate neglected areas in iconic community spaces 3b creëer nieuwe publieke ruimten / generate new public spaces 3c maak bestaande publieke ruimten geschikt voor meervoudig gebruik / prime existing public spaces for mixed use 3d verbeter het netwerk tussen openbare ruimten / improve the network between public spaces 3e betrek de daken van woningen bij de openbare ruimte / expand the public domain to include household roofs 4a ontwikkel communautaire land trusts is in niet-gereglementeerde nederzettingen / develop Community Land Trusts in non-regularized settlements 4b verdicht dunbevolkte gebieden / densify thinly populated areas 4c bouw betaalbare multifunctionele wooncomplexen / build affordable multifunctional housing complexes 4d versterk de ontwikkeling van platte daken in nieuwe appartementen complexen / reinforce the development of flat roofs in new apartment complexes

Acupuncturele activatie in Praça Seca. Transformatie van ongebruikte ruimte naar een openbaar park dat de lokale verbindingen en sociale ontmoetingen faciliteert. / Urban acupuncture in Praça Seca. Transformation of an idle terrain into a public park that facilitates local connections and social encounters.
Acupuncturele activatie in Praça Seca. Transformatie van ongebruikte ruimte naar een openbaar park dat de lokale verbindingen en sociale ontmoetingen faciliteert. / Urban acupuncture in Praça Seca. Transformation of an idle terrain into a public park that facilitates local connections and social encounters.


Transformatie van een dumpplaats in een centrum voor de buurt dat de favela’s Antiga Creche en Entre Rios emancipeert en integreert. / Transformation of a wasteland into a civic centre that empowers and integrates two favelas, Antiga Creche and Entre Rios.
Transformatie van een dumpplaats in een centrum voor de buurt dat de favela’s Antiga Creche en Entre Rios emancipeert en integreert. / Transformation of a wasteland into a civic centre that empowers and integrates two favelas, Antiga Creche and Entre Rios.


Verkenning van Gardenia Azul als een belangrijk knooppunt in het sociaalecologisch netwerk. / Exploration of Gardenia Azul as an important node in the socio-ecological network.
Verkenning van Gardenia Azul als een belangrijk knooppunt in het sociaalecologisch netwerk. / Exploration of Gardenia Azul as an important node in the socio-ecological network.

Aanpassing van onbebouwde percelen tot openbare ruimten die de sociale interactie vergroten en commerciële activiteiten aantrekken. / Adaptation of undeveloped plots into public spaces that increase social interaction and attract commercial activities.
Aanpassing van onbebouwde percelen tot openbare ruimten die de sociale interactie vergroten en commerciële activiteiten aantrekken. / Adaptation of undeveloped plots into public spaces that increase social interaction and attract commercial activities.
PROJECTINDEX
WINNAAR
PERMEABLE BORDERS
Technische Universiteit Delft
URBAN DESIGN

Het project Permeable Borders presenteert een palet aan strategische acties die ruimtelijke, functionele en institutionele mogelijkheden van Rio de Janeiro verkennen. Het project wil de dialoog opstarten in de stad, opdat lokale gemeenschappen, organisaties en belanghebbenden vorm kunnen geven aan de ontwikkelingen in de stad.
Rio de Janeiro is een 'Plaats van vertrek' (Ventura, 1994). De sociaal-ruimtelijke segregatie in de stad is sterk toegenomen door snelle verstedelijking, welvaartsconcentratie, marktgerichte ontwikkeling en gebrek aan sturing door de overheid. Deze processen hebben scherpe ideologische, ruimtelijke, economische, ecologische en institutionele grenzen getrokken door de stad die de fragmentatie van Rio definieren. Enerzijds werden enclaves en elitaire buurten gebouwd in de bevoorrechte gebieden langs een corridor met voorzieningen aan de kust. Anderzijds werden verschillende buurten met sociale woningbouw en zelforganiserende gemeenschappen naar de minst aantrekkelijjke locaties verbannen, weg van de zee en weg van de infrastructuur. Illustratief voor de verdeelde opzet van de stad is Planning Area 4, daar is dan ook de belangrijkste casestudy van dit project uitgevoerd.
Het plan brengt de gevolgen van de fragmentatie in beeld, die gaat meestal ten koste van toch al kwetsbare groepen. Zij worden in toenemende mate afgesneden van de basisinfrastructuur, hebben te maken met slechte huisvesting, onzekere arbeidsomstandigheden en ze worden blootgesteld aan ecologische risico's. Het proces van fragmentatie genereert een bepaalde mate van permeabiliteit van de randen die samenhangt met drie verschillende ruimtelijke condities: hoedanigheid van het fragment, de randen en de tussenzones.
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een alternatief ontwikkelingsmodel voor de stad. Daarbij moet het aanpassingsvermogen van de locatie vergroot worden en de integratie van de gemeenschap van kwetsbare bewoners met de regio moet verbeterd worden. Het model zet een proces in gang dat de bewoners ondersteunt in het versterken van hun vaardigheden op ecologisch gebied en hen stimuleert in hun zelfontplooiing. In de strategie die dit proces stuurt wordt co-productie van ruimten ingezet om mogelijkheden te creëren bij het activeren van de fragmenten, het verzachten van de grenzen en het met elkaar verbinden van de tussenzones. Het proces wordt getriggerd door het versterken van de relevante lokale instellingen, het ontwerpen van ecologische corridors en openbare ruimten die de sociale interactie stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van het recht van de bevolking op een plek om te wonen en land.
Permeable Borders is een open project en presenteert opties voor transformaties die worden gedefinieerd door sociaal-ecologische strategieën. Het ontwerp biedt een veelheid aan strategische acties die kunnen worden geïmplementeerd en beheerd via meerdere institutionele iteraties. Zoals zelforganisatie en / of samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de private en publieke sector. De flexibiliteit van het project vergroot de veerkracht van de acties om tijdelijke onzekerheden op ecologisch, politiek of sociaal-economisch terrein te doorstaan.