Nederlands English

Het vermogen van de stad is een optelsom van ontwikkelingen om de juiste vorm van energie bij de juiste gebruiker te brengen en daarmee de stedelijke uitstoot tot het minimum te beperken. Dit vermogen wordt uitgewerkt als strategie en stedenbouwkundige opgaven. / The Power of the City is an accumulation of developments required to get the right form of energy to the right user and thus keep the urban emission to a minimum. This power is worked up into a strategy and several urban design briefs. 01 energie potentie / energy potential 02 gebruikers groepen / user groups 03 strategische ontwikkelingen / strategic developments
Het vermogen van de stad is een optelsom van ontwikkelingen om de juiste vorm van energie bij de juiste gebruiker te brengen en daarmee de stedelijke uitstoot tot het minimum te beperken. Dit vermogen wordt uitgewerkt als strategie en stedenbouwkundige opgaven. / The Power of the City is an accumulation of developments required to get the right form of energy to the right user and thus keep the urban emission to a minimum. This power is worked up into a strategy and several urban design briefs. 01 energie potentie / energy potential 02 gebruikers groepen / user groups 03 strategische ontwikkelingen / strategic developments

Theoretische testcase, de koppeling van de potentiele energiebronnen aan de drie groepen uit het stedenbouwkundig raamwerk. / Theoretical test case, the hitching of potential energy sources to the three groups from the urban design framework.
Theoretische testcase, de koppeling van de potentiele energiebronnen aan de drie groepen uit het stedenbouwkundig raamwerk. / Theoretical test case, the hitching of potential energy sources to the three groups from the urban design framework.

Strategische ontwikkelingen: een ruimtelijk stedenbouwkundig raamwerk gebaseerd op individuele bronnen en integrale stadsontwikkeling. / Strategic developments: a spatial urban framework based on individual sources and an integrated urban development. 01 grote gebruikers en bronnen verbinden / connecting major users and sources 02 stedelijke verdichtingsopgave koppelen aan het netwerk / hitching the urban densification programme to the network 03 behouden en upgraden van de bestaande woningvoorraad / retaining and upgrading the existing housing stock
Strategische ontwikkelingen: een ruimtelijk stedenbouwkundig raamwerk gebaseerd op individuele bronnen en integrale stadsontwikkeling. / Strategic developments: a spatial urban framework based on individual sources and an integrated urban development. 01 grote gebruikers en bronnen verbinden / connecting major users and sources 02 stedelijke verdichtingsopgave koppelen aan het netwerk / hitching the urban densification programme to the network 03 behouden en upgraden van de bestaande woningvoorraad / retaining and upgrading the existing housing stock

Eén van de vier principe uitwerkingen van het benodigde netwerk tussen vraag en aanbod en de ruimtelijke ontwikkelingskansen. / One of the four worked-up design proposals for the required network between demand and supply and the opportunities for spatial development.
Eén van de vier principe uitwerkingen van het benodigde netwerk tussen vraag en aanbod en de ruimtelijke ontwikkelingskansen. / One of the four worked-up design proposals for the required network between demand and supply and the opportunities for spatial development.

Testcase van de theoretische modellen en schematische principes. Herstructurering gedreven door positieve ligging energie & stedenbouw. Een integraal duurzaam verdichtingsperspectief voor Lankforst en Malvert, stedenbouwkundig ontwerp en ruimtelijke kwaliteit geijkt op vraag en aanbod van energie. / Test case of the theoretical models and schematic principles. Restructuring driven by the positive placement of energy and urban design. An integrated sustainable densification perspective for Lankforst and Malvert, urban masterplan and spatial quality geared to the demand and supply of energy.
Testcase van de theoretische modellen en schematische principes. Herstructurering gedreven door positieve ligging energie & stedenbouw. Een integraal duurzaam verdichtingsperspectief voor Lankforst en Malvert, stedenbouwkundig ontwerp en ruimtelijke kwaliteit geijkt op vraag en aanbod van energie. / Test case of the theoretical models and schematic principles. Restructuring driven by the positive placement of energy and urban design. An integrated sustainable densification perspective for Lankforst and Malvert, urban masterplan and spatial quality geared to the demand and supply of energy.

Benodigde ingrediënten voor de huisvesting van energie-stromen zijn gecombineerd met de verkeers modaliteiten en ecologische en klimaat adaptieve agenda van de stad. Dit resulteert in een infrastructuur die horizontaal en verticaal constante uitwisseling van energie toestaat. / Required ingredients for housing energy flows combined with the city’s transport modalities and its ecological and climate-adaptive agenda. This gives an infrastructure that allows a horizontally and vertically constant exchange of energy.
Benodigde ingrediënten voor de huisvesting van energie-stromen zijn gecombineerd met de verkeers modaliteiten en ecologische en klimaat adaptieve agenda van de stad. Dit resulteert in een infrastructuur die horizontaal en verticaal constante uitwisseling van energie toestaat. / Required ingredients for housing energy flows combined with the city’s transport modalities and its ecological and climate-adaptive agenda. This gives an infrastructure that allows a horizontally and vertically constant exchange of energy.

Collectieve nutskast; een private nutsvoorziening voor het delven van warmte, koude en delen van elektriciteit. Een voorbeeld van een opgerichte energie-vve in een jaren 60 stempelbuurt, Malvert. / Collective utility cabinet; a private utility resource for gathering thermal energy and distributing electricity. An example of energy management by an Owners’ Association in Malvert, a ‘60s neighbourhood of repetitive units.
Collectieve nutskast; een private nutsvoorziening voor het delven van warmte, koude en delen van elektriciteit. Een voorbeeld van een opgerichte energie-vve in een jaren 60 stempelbuurt, Malvert. / Collective utility cabinet; a private utility resource for gathering thermal energy and distributing electricity. An example of energy management by an Owners’ Association in Malvert, a ‘60s neighbourhood of repetitive units.
PROJECTINDEX
 
VERMOGEN VAN DE STAD
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Energievraag ingebed in stedelijke ontwikkelingen
'Vanuit mijn raam zie ik nieuwe hoogbouw afgewisseld met laagbouw als een herkenbare ringvormige structuur door de stad. Niet rommelig en niet storend! Ik glimlach, na jaren beginnen de ontwikkelingen eindelijk vorm te krijgen en zijn ze zichtbaar in de contouren van de stad. Wat vijfentwintig jaar geleden begon als een urgente transitie-opgave heeft voor een verandering van structuur gezorgd in de hedendaagse stad. En mijn uitzicht?... die dank ik aan het wonen op de stedelijke geo-thermiebron!'
Om de doelen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen zijn ook stedelijke interventies nodig. Welke dat zijn wordt duidelijk uit het ontwerpend onderzoek Vermogen van de stad. Daarin wordt een overgang naar de energie-neutrale stad geschetst en wat daar stedenbouwkundig voor nodig is. Het Vermogen van de stad bepleit een nieuwe inclusieve stedenbouwkundige aanpak om de vraag naar en het aanbod van CO2 neutrale energie bij elkaar te brengen. Dit gebeurt volgens de drie- stappen ontwikkeling. In de eerste plaats grote gebruikers en bronnen aan elkaar verbinden. Vervolgens de stedelijke verdichtingsopgave koppelen aan het netwerk. Tenslotte het behouden en upgraden van de bestaande woningvoorraad en de openbare ruimte. In elke stap wordt een groep gebruikers gekoppeld aan potentiele energiebronnen. Daarmee wordt inzichtelijk of binnen de stedelijke grenzen de beschikbare soorten energie overeenkomen met de gevraagde.
Uit de strategische doelen vloeien verschillende ruimtelijke opgaven voort die naar onderscheidend type kunnen worden opgepakt. Bestaande infrastructuur moet ruimte maken voor het stedelijk hoofdenergienetwerk. Een omschakeling die kansen biedt om ruimte te creëren voor vergroening en andere klimaatmaatregelen. Dit volgens een generieke aanpak van de stadsstructuur die berust op ontwerpprincipes die voor alle Nederlandse steden kunnen gelden. Het levert naast tal van ontwerp-ingrediënten ook inzicht in kansen op andere gebieden. Waar veel potentiële energie is zal een andere type woningen beter op zijn plaats zijn dan het huidige type. Dit is uitgewerkt voor de buurten Lankforst en Malvert te Nijmegen. Daar is de opgave het combineren van genoemde drie stappen tot een ruimtelijk en stedelijk functionerend stadsdeel.
Het resultaat is een wijk op een geothermiebron waar stedelijke verdichting met het behoud van een jaren ‘70-bloemkoolwijk een leefbaar geheel oplevert. Dit alles gebaseerd op de verbinding met verschillende energiebronnen. Daarbij gaat het om een combinatie van traditioneel stedenbouwkundige opgaven en principes om een stad energieneutraal te ontwerpen. De verdieping leidt tot een concreet ontwerp en technische opgaven die op verschillende stadsschalen kunnen worden uitgewerkt.