Nederlands English

Voorgesteld ruimtegebruik: functiemix langs de toekomstige lightrail lijn.
Voorgesteld ruimtegebruik: functiemix langs de toekomstige lightrail lijn.

Superblock systeem
Superblock systeem

Evaluatie dagelijks leven scenario bewoner
Evaluatie dagelijks leven scenario bewoner

Stadscentrum Ecopark New Town
Stadscentrum Ecopark New Town

Steden voor iedereen: Ecopark stadscentrum
Steden voor iedereen: Ecopark stadscentrum

Corridor naar het lightrail station, geïnspireerd op het openbare leven in Hanoi
Corridor naar het lightrail station, geïnspireerd op het openbare leven in Hanoi

Ontwerp op de verschillende schalen: straat, superblock, masterplan
Ontwerp op de verschillende schalen: straat, superblock, masterplan

Hanoi centrum: stedelijke vitaliteitsprincipes
Hanoi centrum: stedelijke vitaliteitsprincipes
PROJECTINDEX
 
CITIES FOR PEOPLE -OF TOMORROW
Technische Universiteit Delft
URBAN DESIGN

Steden voor mensen –van morgen: het bevorderen van de stedelijke vitaliteit in het masterplanningproces van de Ecopark New Town in Hanoi.
In dit afstudeerproject worden twee tegengestelde benaderingen naast elkaar geplaatst: Gehl’s ‘cities for people’ uit 2013 en Le Corbusiers ‘the city of tomorrow’ uit 1947. Het afstudeerproject beoogt een antwoord te geven op de intrigerende vraag hoe een stad voor mensen, zoals Gehl voorstelt, gerealiseerd kan worden vanuit het niets in de vorm van een new town, zoals Le Corbusier voorstelt. Deze vraag is vooral relevant in Azië, waar new towns in veel gevallen het grootste deel van het stedelijk gebied uitmaken (ruim 80% van Hanoi en 70% van Shanghai) maar weinig ruimte bieden voor stedelijke vitaliteit. Hanoi wordt in dit project als testcase gebruikt voor onderzoek naar de kenmerken van stedelijke vitaliteit en het toepassen daarvan in het ontwerp. Dit onderzoek geschiedt aan de hand van het aspect van de toegankelijkheid. De locatie van de belangrijkste voorzieningen wordt geïnventariseerd en daarbij wordt met behulp van het ‘space syntax’ model de ruimtelijke integratie onderzocht binnen gebieden met een oplopende radius, van 800 meter via 2700 meter tot globaal.
De volgende stap bestaat uit observaties op locatie. De methodiek is ontleend aan die van het Gehl Institute en vindt plaats op drie centrumlocaties in Hanoi. Naast een kwantitatieve observatie worden ook kwalitatieve aspecten onderzocht van de specifieke lokale principes van stedelijke vitaliteit in het centrum. Vervolgens worden deze observaties en bevindingen geïnterpreteerd en toegepast in het ontwerp van de new town, een werkwijze die zelden wordt gevolgd bij het ontwerpen van masterplannen voor new towns in Azië.
Het ontwerp speelt zich af op vier schalen: het straatniveau, het superblok, het niveau van het masterplan en tenslotte van de regio. Het idee is dat er geleerd wordt van de lokale context. Daartoe zijn de principes van de vitaliteit zoals die waargenomen zijn in de centra van Hanoi, geïnterpreteerd en vervolgens geïmplementeerd op elk schaalniveau.
De laatste stap wordt gevormd door de evaluatie van de maatregelen met betrekking tot de stedelijke vitaliteit en het masterplanningproces. Een voorbeeld is het evalueren van het ontwerp aan de hand van vier persona’s, ieder met een specifiek beroep, leefsituatie en wensen die de status van de new towns van Hanoi bevragen. In de huidige ontwerp praktijk vraagt men zich niet af wie de ruimte op welke manier zal gebruiken. Een ander voorbeeld is het evalueren van het ontwerp aan de hand van vier stedelijke ontwerpprocessen, te weten: het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van de ruimte. De diepere bedoeling van deze evaluaties is om de ontwerpbeslissingen expliciet te maken die op elk schaalniveau gemaakt moeten worden en om de consequenties ervan in beeld te brengen voor de stedelijke vitaliteit. Daarmee worden aspecten aan het licht gebracht die in ontwikkeling en beheer van new towns kunnen worden ingezet.