Nederlands English

Ontwerp bomendijk Mark-Dintel 1 vizier op Dintel vanuit zeekleilandschap 2 focus op rivierenlandschap of zeekleilandschap vanaf de dijk 3 scherm tussen landbouw en rivier
Ontwerp bomendijk Mark-Dintel 1 vizier op Dintel vanuit zeekleilandschap 2 focus op rivierenlandschap of zeekleilandschap vanaf de dijk 3 scherm tussen landbouw en rivier

Mei 2006: bloeiend landbouwlandschap; rivieren gekanaliseerd; jaarrond zelfde waterpeil; ingepolderde oeverlanden; oorspronkelijke dynamiek van het deltalandschap is verdwenen
Mei 2006: bloeiend landbouwlandschap; rivieren gekanaliseerd; jaarrond zelfde waterpeil; ingepolderde oeverlanden; oorspronkelijke dynamiek van het deltalandschap is verdwenen

December 2010: sluizen naar Volkerak dicht; water Mark-Dintel-Vliet stuwt op tot 1,00 m + NAP > uiterwaarden en bekkens vol water > maat en dynamiek oude zeearmen voelbaar
December 2010: sluizen naar Volkerak dicht; water Mark-Dintel-Vliet stuwt op tot 1,00 m + NAP > uiterwaarden en bekkens vol water > maat en dynamiek oude zeearmen voelbaar

Mei 2011: sluizen naar Volkerak open; gemiddeld peil Mark-Dintel-Vliet van 0.00 NAP; bekkens vol met wateroverschot winter en regenwater voor landbouw; uiterwaarden zijn drooggevallen
Mei 2011: sluizen naar Volkerak open; gemiddeld peil Mark-Dintel-Vliet van 0.00 NAP; bekkens vol met wateroverschot winter en regenwater voor landbouw; uiterwaarden zijn drooggevallen

Augustus 2011: na droog voorjaar; gemiddeld peil Mark-Dintel-Vliet; water uit bekkens grotendeels gebruikt door landbouw; spontane vegetatie op drooggevallen plekken
Augustus 2011: na droog voorjaar; gemiddeld peil Mark-Dintel-Vliet; water uit bekkens grotendeels gebruikt door landbouw; spontane vegetatie op drooggevallen plekken

Calamiteiten: kritiek peil rivierengebied; peilstijging Volkerakmeer; sluizen dicht; water in Mark-Dintel-Vliet stuwt op; water loopt over in Naad; waterberging Hollandsch Diep in noordelijke bekken
Calamiteiten: kritiek peil rivierengebied; peilstijging Volkerakmeer; sluizen dicht; water in Mark-Dintel-Vliet stuwt op; water loopt over in Naad; waterberging Hollandsch Diep in noordelijke bekken

Spoor naar Zevenbergen nazomer, na droog voorjaar pioniervegetati¬¬e
Spoor naar Zevenbergen nazomer, na droog voorjaar pioniervegetati¬¬e

Spoor naar Zevenbergen in december, sluizen Volkerak 2 dagen dicht, bekken vol water
Spoor naar Zevenbergen in december, sluizen Volkerak 2 dagen dicht, bekken vol water
PROJECTINDEX
 
DE NIEUWE BRABANTSE WATERLINIE
Amsterdam University of the Arts

Vanaf 1500 is het Brabantse zeekleigebied omgevormd van een deltagebied met schorren en slikken naar een zeer goed ontwaterd polderlandschap. In de loop van de eeuwen is de dynamiek uit het watersysteem gehaald door zeearmen te kanaliseren en kreken in te polderen. De gevolgen van klimaatveranderingen en maatregelen vanuit het rijksbeleid kunnen in de nabije toekomst leiden tot overstromingen en watertekorten in het gebied. Uitgaande van de topografie, de landschappelijke karakteristieken en de aanwezige landschapselementen heb ik deze problemen in mijn plan als kansen benut en uitgebuit. De wateroverschotten in de winter worden opgeslagen ten behoeve van de watertekorten in de zomer. De landbouw wordt op deze wijze op een duurzame manier van water voorzien en het zeekleigebied behoudt haar karakteristieke leegte.
In de zeekleipolders worden, op basis van bestaande dijken en oude kreekbeddingen, grote bekkens aangelegd. In de winter worden ze gevuld met rivier- en hemelwater. Gedurende de zomer wordt het water in de bekkens gebruikt door de landbouw en ontstaat er, met het zakken van het waterpeil, spontaan beplanting. De bekkens hebben in elk seizoen een ander karakter en geven kleur aan het zeekleilandschap. Daarnaast hebben ze een grote recreatieve en ecologische waarde en geven een impuls aan bestaande dorpen en forten. Het noordelijke bekken kan dienen als calamiteitenberging voor het Hollandsch Diep.
De rivieren Mark, Dintel en Vliet krijgen een dynamischer en meer beeldbepalend karakter. Op de oeverlanden, grenzend aan het polderlandschap, worden ook bekkens aangelegd. De grens tussen polder en bekkens wordt aangezet met een zorgvuldig vormgegeven bomenlaan. De zuidelijke oeverlanden worden ingericht als uiterwaarden.
In de 'Naad', de overgang van laag gelegen zeekleipolders naar hoger gelegen zandgronden, komt drinkwaterwinning. Hierdoor kan de kwelnatuur hersteld worden. Daarnaast wordt hier voorzien in een calamiteitenberging voor de Mark en de Vliet.