Nederlands English

Impressie windpark Fryske Wâlden met natuurontwikkeling
Impressie windpark Fryske Wâlden met natuurontwikkeling

De Landschappelijke Plaatsingsstrategie is uitgewerkt voor de Fryske Wâlden in Friesland 1 de windturbines zijn geplaatst
De Landschappelijke Plaatsingsstrategie is uitgewerkt voor de Fryske Wâlden in Friesland 1 de windturbines zijn geplaatst

2 de natuurontwikkeling start na plaatsing
2 de natuurontwikkeling start na plaatsing

3 na sloop van de turbines blijft een volgroeid natuurlandschap achter
3 na sloop van de turbines blijft een volgroeid natuurlandschap achter

De hoogte van beplanting en verhoudingen binnen de turbine beïnvloeden de waarneming. De middelste situatie zorgt voor het meest aangename beeld
De hoogte van beplanting en verhoudingen binnen de turbine beïnvloeden de waarneming. De middelste situatie zorgt voor het meest aangename beeld

Verspreiding van grote windparken in Nederland, Duitsland en Denemarken
Verspreiding van grote windparken in Nederland, Duitsland en Denemarken

De vijf stappen van de Landschappelijke Plaatsingsstrategie helpen bij het aanpassen van een windpark aan de landschappelijke karakteristieken van de locatie
De vijf stappen van de Landschappelijke Plaatsingsstrategie helpen bij het aanpassen van een windpark aan de landschappelijke karakteristieken van de locatie
PROJECTINDEX
 
LANDSCHAP & WINDPARK
Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Een Landschappelijke Plaatsingsstrategie voor grote windparken
Hoewel de impact van een windpark op het landschap enorm is, speelt datzelfde landschap in de huidige praktijk nauwelijks een rol bij de locatiekeuze. Meer inzicht in de relatie tussen ruimtelijke elementen en het windpark is noodzakelijk en kan mogelijk duidelijkheid verschaffen over de geschiktheid van verschillende Nederlandse landschappen voor de plaatsing van windturbines. Zijn de overwegend open polders echt de enige locaties waar windturbines 'passen', of houden we onszelf daarmee voor de gek?
Tijdens een uitgebreid veldonderzoek is de relatie tussen windpark en landschap onderzocht. In totaal zijn 20 grote windparken in Nederland, Duitsland en Denemarken geanalyseerd. De windparken zijn gesitueerd in uiteenlopende landschappen die in hoge mate vergelijkbaar zijn met in Nederland voorkomende landschappen.
Uit het veldwerk is gebleken dat er een relatie bestaat tussen de perceptie van een windpark en de compositie van landschapselementen ten opzichte van het windpark. Hoogspanningsleidingen en andere windparken kunnen in dat kader een storende interferentie veroorzaken, terwijl de hoeveelheid opgaande beplanting belangrijk is voor de zichtbaarheid van het windpark vanuit het omringende landschap en de perceptie van afstanden en hoogtes binnen het windpark. Deze factoren zijn relatief eenvoudig te beïnvloeden, waarmee de kwaliteit van het windpark aanzienlijk verbeterd kan worden. De genoemde effecten vormen daarom de basis van de Landschappelijke Plaatsingsstrategie. Deze strategie moet gezien worden als een cyclisch proces dat bestaat uit 5 stappen.
De eerste stap betreft het kiezen van een geschikte locatie. Hierbij spelen wettelijke afstanden tot bebouwing en de eventuele aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en andere windparken een belangrijke rol. In de tweede stap worden karakteristieken van het landschap gebruikt om de hoogte van de turbine en de grootte van de rotor te bepalen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de zichtbaarheid van het windpark vanuit het omringende landschap en de hoogte van eventuele beplanting. In de derde stap wordt bekeken of het noodzakelijk is om onderhoudspaden aan te leggen en in hoeverre aanwezige wegen en paden voor dit doel gebruikt kunnen worden. In de vierde speelt het omringende landschap een rol. Zichtbaarheid van het windpark vanaf hoofdwegen kan de keuze voor een bepaalde lay-out beïnvloeden. De vijfde en laatste stap kan gezien worden als de creatieve stap om het windpark een eigen gezicht te geven.
Aan de hand van casestudies is de waarde van de Landschappelijke Plaatsingsstrategie getest. In drie verschillenden gebieden in Noord-Nederland zijn grote windparken ontworpen met behulp van de strategie. Daarbij heeft de Landschappelijke Plaatsingsstrategie bewezen een waardevolle bijdrage te leveren aan de vormgeving. Bij het volgen van deze benadering kan in principe een groot windpark met elk Nederlands landschapstype een esthetisch geheel vormen.
Met deze strategie hopen we bij te kunnen dragen aan een kwaliteitsimpuls van de Nederlandse windparken en het Nederlandse plaatsingsbeleid. Hierdoor ontstaat wellicht meer draagvlak voor windenergie als duurzame bron van energie.