Nederlands English

De stallen voor de fokzeugen hebben een buitenuitloop.
De stallen voor de fokzeugen hebben een buitenuitloop.

De uitgegraven grond voor de mestkelders wordt gebruikt voor de aanleg van begroeide taluds. - grenzen LOG; oppervlak 295 ha - met gras begroeide taluds en grasdaken
De uitgegraven grond voor de mestkelders wordt gebruikt voor de aanleg van begroeide taluds. - grenzen LOG; oppervlak 295 ha - met gras begroeide taluds en grasdaken

Begroeide taluds
Begroeide taluds

Toegang. Kantoor en mengkeuken kijken uit over het talud en geven blijk van een bewoond en gecontroleerd landschap.
Toegang. Kantoor en mengkeuken kijken uit over het talud en geven blijk van een bewoond en gecontroleerd landschap.

Toegang. Kantoor en mengkeuken kijken uit over het talud en geven blijk van een bewoond en gecontroleerd landschap.
Toegang. Kantoor en mengkeuken kijken uit over het talud en geven blijk van een bewoond en gecontroleerd landschap.

Stallen geconcentreerd langs de randen van het LOG. - stallen in randbebouwing - stallen in concentratiegebied
Stallen geconcentreerd langs de randen van het LOG. - stallen in randbebouwing - stallen in concentratiegebied

Stallen geconcentreerd langs de randen van het LOG. - stallen in randbebouwing - stallen in concentratiegebied
Stallen geconcentreerd langs de randen van het LOG. - stallen in randbebouwing - stallen in concentratiegebied

Panorama van de nieuwe open en omsloten ruimtes in het landschap.
Panorama van de nieuwe open en omsloten ruimtes in het landschap.
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
HEERLIJK PRODUCTIELANDSCHAP
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
LANDSCAPE DESIGN

In dit plan is gezocht naar een verbeterde inpassing en een verbeterde organisatie van de intensieve varkenshouderij in het landelijk gebied van de regio Oost-Brabant. Mijn inzet is een integratie van productielandschap en consumptielandschap te laten ontstaan door mensen in de bedrijvigheid toe te laten, echter zonder de landschappelijke kwaliteiten te frustreren. De clustering van de intensieve veehouderij moet het middel zijn waarmee nieuwe landschappelijke ruimten gemaakt worden en niet de 'boosdoener' die de ruimte van het landelijk gebied bezet.
Als achtertuin van de stad is het platteland tegenwoordig in trek als woonomgeving en recreatiegebied voor de stedeling. Lijnrecht hier tegenover staan de ontwikkelingen in de landbouw. De intensieve varkenshouderij in Oost-Brabant is nog steeds belangrijk voor de economie van de regio. De varkensstapel groeit gestaag, maar het aantal ondernemers in de varkenshouderij pijlsnel af. Deze schaalvergroting zal de sector de komende jaren blijven karakteriseren. Zowel de ontwikkeling van het consumptielandschap als de herstructurering van het productielandschap zijn sturend voor de inrichting van het platteland.
De opgave die ik me stel omvat de inrichting van één LOG (landbouwontwikkelingsgebied) in Sint Anthonis voor de grootste varkensstapel van de provincie Noord-Brabant. De omgeving bestaat grotendeels uit jong cultuurlandschap dat wordt ingezet voor recreatieve doeleinden. De hoofdopzet van het plan bestaat uit de dwarsdoorsnede van twee stallen. Die worden van elkaar gescheiden door een hygiënische ontsluitingsweg. De uitgegraven grond voor de mestkelders wordt in een gesloten grondbalans benut voor de aanleg van begroeide taluds, waardoor de stallen als een dijklichaam in het landschap worden ingebed. De strategie bestaat uit een ver doorgevoerde optimalisatie van deze basisdoorsnede en het toepassen van kwalitatief betere materialen en nieuwe constructies. Daardoor wordt het financieel mogelijk om binnen de condities van een industrie die gericht is op het verlagen van de kostprijs hoogwaardige oplossingen te ontwikkelen. De basisdoorsnede voorziet in de huisvesting van het varkensbedrijf, de afwikkeling van vrachtverkeer, de afvoer van mest naar de vergistinginstallatie, de toevoer naar de bedrijven van warmte en elektriciteit die uit biogas gewonnen wordt, de afvoer van gezuiverd mestwater naar het oppervlaktewater, daglichttoetreding in de stal en zicht op het bedrijfsproces vanuit het landschap.
Door deze doorsnede langs de randen van het LOG te extruderen ontstaat er een parkachtig gebied met omsloten landschappelijke ruimten en nieuwe uitzichten. Onder invloed van het bestaande landschap wordt deze randbebouwing meerdere malen geopend of worden bestaande wegen juist opgetild. Doordat het gebied genesteld ligt in het recreatienetwerk van de gemeente ontstaat er een groot contactvlak met de omgeving. De clustering van de intensieve veehouderij leidt zo tot nieuwe landschappelijke ruimten.