Nederlands English

De dynamische identiteit van de Zuidwestelijke Delta (1850-2100)
De dynamische identiteit van de Zuidwestelijke Delta (1850-2100)

Van polderlandschap tot inundatiegebied tot intergetijde gebied.
Van polderlandschap tot inundatiegebied tot intergetijde gebied.

Landschappelijke transformatie van een dijk
Landschappelijke transformatie van een dijk

Stedelijke transformatie van een dijk
Stedelijke transformatie van een dijk

Herstellen van de historische relatie tussen Oude Tongen en water
Herstellen van de historische relatie tussen Oude Tongen en water

Doorsnede haven Oude Tonge
Doorsnede haven Oude Tonge

Landschappelijk wonen in een transformerend landschap
Landschappelijk wonen in een transformerend landschap

Van cultureel naar natuurlijk landschap
Van cultureel naar natuurlijk landschap
PROJECTINDEX
 
TOWARDS AN OPEN DELTA
Technische Universiteit Delft
URBAN DESIGN

De potenties van een Open Delta worden onderzocht in het Krammer-Volkerrak in Zuid-Holland. De herintroductie van de natuurlijke dynamiek in het gebied biedt kansen voor het herstel van de historische identiteit van de stad in het veranderlijke landschap.
De Nederlandse Zuidwestelijke Delta is gevormd door menselijk ingrijpen op de natuurlijke dynamiek. Het inpolderen van zandplaten en het stichten van steden aan de ringdijken kenmerkten de verstedelijking van de delta. Rijke visgronden en vruchtbare zeeklei voor landbouw waren de dragers van dit proces. De aanwas van sediment tegen de ringdijken zorgde voor nieuwe zandplaten, gevolgd door landwinning en het oprichten van nieuwe havensteden. De dynamiek van de delta betekende ook de aanwezigheid van de kracht van water. Het besluit na de Watersnoodramp in 1953 om de kwetsbare Zeeuwse en Hollandse samenleving te beschermen leidde tot de constructie van de Delta Werken. De garantie van veiligheid door dammen en dijken beperken sindsdien de natuurlijke dynamiek in de delta, met grote gevolgen voor de natuur en de waterhuishouding.
Het slinken van zandplaten, blauwalg, laag zuurstofgehalte en het verdwijnen van vismigratie routes hebben sinds kort, in het kader van het Deltaprogramma, doen terugdenken aan de vroegere natuurlijke dynamiek en de gedachte doen opwekken aan een toekomst waarin deze is hersteld. Meyer schrijft in het boek Delta Urbanism - The Netherlands [2010]: "The Dutch have a long tradition in the struggle against water. But there is a paradigm shift from struggling against water to working with nature. Many theories and philosophies that are within this new scope of working with nature, but there are no general methods or ideas on the implementation in urban or economic development". In deze veranderende zienswijze en de noodzaak van een in beeld gebrachte visie op een open delta richt het ontwerpend onderzoek Towards an open delta zich op het herstel van de natuurlijke dynamiek en heeft als doel een transformerend stedelijk landschap in een open Nederlandse Zuidwestelijke Delta te schetsen.
Het herstel van de natuurlijke dynamiek biedt ook kansen. Kansen om de historische identiteit van de stad in het dynamische landschap te herstellen, potenties in recreatie en landelijk wonen aan te grijpen en het watermanagement in het polderlandschap te versterken. Het ontwerpend onderzoek zoekt hierin naar een verbeelding van een proces naar een duurzame combinatie van stedelijke, culturele en natuurlijke lagen die waarde toevoegt in de delta door de socio-economische situatie van het “achterland van de delta” te verbeteren en ruimte te creëren voor zeldzame brakke flora en fauna. Het Krammer-Volkerak, Zuid-Holland, is hierin de ideale onderzoekslocatie, omdat de impact van een open delta in dit gebied het grootst is en het gebied als een case study kan dienen voor de gehele delta.
Kortom: Towards an open delta…