Nederlands English

Visiekaart: werkcentrum, werklandschap en werkvelden.
Visiekaart: werkcentrum, werklandschap en werkvelden.

Inbreiden in plaats van uitbreiden: IJssel, Uiterwaarden, Binnenstad
Inbreiden in plaats van uitbreiden: IJssel, Uiterwaarden, Binnenstad

Havenkwartier transitie 2010
Havenkwartier transitie 2010

Havenkwartier transitie 2012
Havenkwartier transitie 2012

Havenkwartier transitie 2017
Havenkwartier transitie 2017

Havenkwartier transitie 2026
Havenkwartier transitie 2026

Impulsen start 2011 1 vrij maken kavel Pontmeyer + ontwikkeling starten op gemeente grond en aanleggen openbaar toegankelijke oevers 2 gasfabriekterrein als evenemententerrein + aanleggen dijkroutes 3 start met aanleg ‘groene longen’ en duurzame energie-bronnen 4 oude zuivelfabriek herontwikkelen als cultuurfabriek 5 stadsontsluiting continue maken (overal minimaal 2x2 rijstroken) 6 nieuwe entree t.b.v. betere bereikbaarheid zuidoost-zijde 7 graven en aanleggen plezierhaven
Impulsen start 2011 1 vrij maken kavel Pontmeyer + ontwikkeling starten op gemeente grond en aanleggen openbaar toegankelijke oevers 2 gasfabriekterrein als evenemententerrein + aanleggen dijkroutes 3 start met aanleg ‘groene longen’ en duurzame energie-bronnen 4 oude zuivelfabriek herontwikkelen als cultuurfabriek 5 stadsontsluiting continue maken (overal minimaal 2x2 rijstroken) 6 nieuwe entree t.b.v. betere bereikbaarheid zuidoost-zijde 7 graven en aanleggen plezierhaven

Geleidelijke ontwikkeling 2040en verder
Geleidelijke ontwikkeling 2040en verder
PROJECTINDEX
 
DEVENTER RELOADED
Amsterdam University of the Arts
URBAN DESIGN

Inbreiden in plaats van uitbreiden! Ontwerp en strategie voor de verstedelijking van het Deventer werkgebied door mid¬del van het programmatisch en ruimtelijk verbinden, vervlechten en verdichten van het gebied.
Begin jaren twintig van de vorige eeuw realiseerde Deventer een industrie-bedrijventerrein dat sindsdien explosief gegroeid is tot een grootte van circa 400 hectare, vier keer de omvang van de binnenstad. Het werkgebied wordt momenteel uitgebreid met een bedrijvenpark van 120 hectare (waarvan 60ha. uitgeefbaar) aan de zuidzijde van de A1. Naar mijn mening is er nog genoeg onbebouwde ruimte (circa 190 hectare) binnen het huidige areaal. Het vergt alleen meer energie, inspanning en planning om dit gebied te verdichten. Daarnaast ben ik van mening dat bedrijven niet meer in monofunctionele werkgebieden langs snelwegen willen zitten, maar op zoek zijn naar een meer dynamische en levendige omgeving.
Op basis van deze overwegingen heb ik een nieuwe visie ontwikkeld voor het Deventer werkgebied met als doel het realiseren van een dynamische plek waar men werkt, woont, leeft en recreëert. Dit wordt bereikt door het herzoneren en het verruimen van de programmatische mogelijkheden, gekoppeld aan het benutten en versterken van de ruimtelijke dragers. Dit inbreiden heeft onder andere een positief gevolg voor het behoud van het landschap, het bevordert daarnaast efficiënt ruimtegebruik en voor de aanwezige bedrijven blijft het aantrekkelijk om in het gebied te blijven. Inbreiding zorgt ervoor dat het huidige bedrijventerrein één ruimtelijk cluster blijft en er geen versnippering optreedt.
Bij de herzonering gaat het om het vereenvoudigen van de traditionele functieverdeling van kantoren, bedrijven, zware industrie, e.d. Daarnaast leidt het verruimen van de programmatische mogelijkheden tot functiemenging. De nieuwe zonering van het werkgebied is gekoppeld aan de ruimtelijke dragers. Het werkgebied wordt verbonden en vervlochten met de stad en het landschap. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nabije ligging van het historische centrum en het waternetwerk van De IJssel, Schipbeek, de kolken en havenarmen.

De bottum-up strategie voor het ontwerp Deventer Reloaded is gebaseerd op het geven van ruimtelijke en programmatische impulsen op strategische locaties en het streven naar geleidelijke ontwikkeling. Deze strategie heeft bovendien een positief spin-off effect op de omgeving.