Nederlands English

Propaganda poster om nieuwe kolonisten uit te nodigen in de Haarlemmermeer / Propaganda poster inviting new settlers to Haarlemmermeer
Propaganda poster om nieuwe kolonisten uit te nodigen in de Haarlemmermeer / Propaganda poster inviting new settlers to Haarlemmermeer

Een nieuwe poldergrammatica die de basis legt voor de ontwikkeling van duurzame voedselpolders / A new polder grammar as the basis from which to develop sustainable food polders
Een nieuwe poldergrammatica die de basis legt voor de ontwikkeling van duurzame voedselpolders / A new polder grammar as the basis from which to develop sustainable food polders

Masterplan Haarlemmermeer; een robuuste rand met voedselbossen en waterbuffers, gelegen naast een polderpalet met gevarieerde voedselproductie / Haarlemmermeer master plan: a robust edge of food forests and water buffers alongside a polder palette of varied food production
Masterplan Haarlemmermeer; een robuuste rand met voedselbossen en waterbuffers, gelegen naast een polderpalet met gevarieerde voedselproductie / Haarlemmermeer master plan: a robust edge of food forests and water buffers alongside a polder palette of varied food production

Mogelijkheden voor gevarieerde gewasproductie op verzilte zandgronden; onderdeel van een rijke beplantingsmatrix voor de polder / Possibilities for varied crop production in saline sandy soil; part of a rich planting matrix for the polder 1 Chenopodium quinoa 2 Cucumis sativus 3 Solanum lycopersicum ‘Raf’ 4 Amaranthus caudatus 5 Secale cereale 6 Asparagus officinalis 7 Triticum aestivum 8 Beta vulgaris maritima 9 Hordeum vulgare 10 Cichorium endivia 11 Beta vulgaris rubra 12 Medicago sativa 13 Avena sativa 14 Cyperus esculentus 15 Carum carvi 16 Papaver somniferum 17 Diplotaxis tenuifolia 18 Crambe maritima 19 Borago officinalis 20 Beta vulgaris altissima 21 Limonium vulgare 22 Crambe maritima sprouts 23 Crithmum maritimum
Mogelijkheden voor gevarieerde gewasproductie op verzilte zandgronden; onderdeel van een rijke beplantingsmatrix voor de polder / Possibilities for varied crop production in saline sandy soil; part of a rich planting matrix for the polder 1 Chenopodium quinoa 2 Cucumis sativus 3 Solanum lycopersicum ‘Raf’ 4 Amaranthus caudatus 5 Secale cereale 6 Asparagus officinalis 7 Triticum aestivum 8 Beta vulgaris maritima 9 Hordeum vulgare 10 Cichorium endivia 11 Beta vulgaris rubra 12 Medicago sativa 13 Avena sativa 14 Cyperus esculentus 15 Carum carvi 16 Papaver somniferum 17 Diplotaxis tenuifolia 18 Crambe maritima 19 Borago officinalis 20 Beta vulgaris altissima 21 Limonium vulgare 22 Crambe maritima sprouts 23 Crithmum maritimum

Waterrand met ruimte voor zoetwateropslag, visserij, natte teelten, natuurontwikkeling en recreatie / Water’s edge with space for fresh water storage, fish farming, aquatic crops, ecological development and recreation
Waterrand met ruimte voor zoetwateropslag, visserij, natte teelten, natuurontwikkeling en recreatie / Water’s edge with space for fresh water storage, fish farming, aquatic crops, ecological development and recreation

Verfijning in het originele poldergrid middels een nieuwe waterlijn met gelaagd beplantingssysteem / Refinement of the original polder grid by means of a new waterway with a layered planting system
Verfijning in het originele poldergrid middels een nieuwe waterlijn met gelaagd beplantingssysteem / Refinement of the original polder grid by means of a new waterway with a layered planting system

Verrijking van het originele poldergrid door een nieuwe laag met kolonie-woningen / The original polder grid enriched by a new layer of settlers’ houses
Verrijking van het originele poldergrid door een nieuwe laag met kolonie-woningen / The original polder grid enriched by a new layer of settlers’ houses

Het conventionele landbouwsysteem vs. een duurzaam landbouwsysteem A Conventioneel B Duurzaam 1 CO2 2 O2 3 Broeikasgasemissies The conventional food landscape vs. a sustainable food landscape A Conventional B Sustainable 1 CO2 2 O2 3 Greenhouse gas emissions
Het conventionele landbouwsysteem vs. een duurzaam landbouwsysteem A Conventioneel B Duurzaam 1 CO2 2 O2 3 Broeikasgasemissies The conventional food landscape vs. a sustainable food landscape A Conventional B Sustainable 1 CO2 2 O2 3 Greenhouse gas emissions
PROJECTINDEX
 
PERMANENT POLDER FOOD
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Het landschap architectonisch ontwerp voor een duurzame voedselregio Haarlemmermeer is gebaseerd op een onderzoek naar de theorie en praktijk van permacultuur, de waarde van cultureel voedselerfgoed, en de constructie van duurzame regionale voedselsystemen.
Door de opkomst van wereldomspannende voedselsystemen zijn Nederlandse voedselregio’s getransformeerd naar monofunctionele productielandschappen. Het resultaat is culturele versnippering, een verslechtering van het milieu en een ondermijning van regionale autonomie. De Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) pleit voor meer duurzamere agro-ecologische modellen en het herinterpreteren van ons huidige voedselsysteem. Deze uitdaging vereist nieuwe, adaptieve en holistische benaderingen waarin de bescherming en ontwikkeling van culturele en ecologische waarden wordt gegarandeerd terwijl rendabel levensonderhoud van boeren wordt gewaarborgd. Landschapsarchitecten moeten in een nieuwe rol als agro-architect een leidende positie krijgen in het ontwerp van deze duurzame voedselsystemen. In Permanent Polder Food is de iconische Nederlandse voedselregio Haarlemmermeer gebruikt als testgebied om kennis over duurzame voedselsystemen te implementeren in de ontwerppraktijk.
In het plangebied dragen de bestaande monoculturen bij aan bodemverslechtering en kampen de boeren met verzilting en zoetwaterschaarste. Daarnaast wordt het karakteristieke polderraamwerk van de Haarlemmermeer, met haar rijke historie aan boerderij-typologieën, bedreigd door grootstedelijke uitbreidingen in de schaduw van Amsterdam en Schiphol. Op basis van de drie theoretische concepten van duurzame regionale voedselsystemen, cultureel voedselerfgoed en permacultuur is gewerkt aan een landschappelijke oplossing voor deze bedreigingen. Met het ontwerp van een nieuwe poldergrammatica is een basis gelegd voor de Haarlemmermeer als leidend voedsellandschap voor de toekomst. Binnen deze grammatica bepaalt de bodemtypologie welke gewassen er geteeld kunnen worden en waar ruimte is voor zoetwaterberging. Middels een op permacultuur gebaseerde plantenmatrix wordt de boer geholpen bij het kiezen uit verscheidene gewasmogelijkheden per bodemtype. Het karakteristieke raamwerk wordt daarbij ingezet om de regionale polderstructuur te versterken. Op de lokale schaal is een fijnmazigere landschapsstructuur ontworpen om gewasdiversiteit te bevorderen, menselijke maat te geven aan het landschap en om, voortbouwend op Haarlemmermeers traditie als boeren-kolonie, woonruimte te creëren voor nieuwe kolonisten (vooruitstrevende boeren). Doorrekeningen van vergelijkbare, duurzame voedselsystemen tonen aan dat de grote variatie aan gewasproductie, in combinatie met permacultuur technieken leidt tot een winstgevender model dan de huidige monoculturen. Als sluitsteen biedt dit plan aanleidingen voor interessante verdienmodellen zoals boerencoöperaties en regionale branding.
Het ontwerp voor een duurzaam voedsellandschap in de Haarlemmermeer is geabstraheerd tot elf ontwerpprincipes. Deze principes kunnen door landschapsarchitecten worden gebruikt als praktische hulpmiddelen bij de ontwikkeling van duurzame voedselregio’s wereldwijd, en vormen het uitgangspunt voor het ontstaan van de toolbox van de agro-architect.