Nederlands English

Regels / Rules 1 3x3 m grid 2 straten definiëren blokken / streets define blocks 3 minimum Floor Space Index (FSI) 4 Huis A / House A 5 Huis B / House B 6 maximum FSI 7 Dwellings are designed to grow vertically and outwardly over time.
Regels / Rules 1 3x3 m grid 2 straten definiëren blokken / streets define blocks 3 minimum Floor Space Index (FSI) 4 Huis A / House A 5 Huis B / House B 6 maximum FSI 7 Dwellings are designed to grow vertically and outwardly over time.

Huis A (90-216 m2) een studio-loft appartement. De werkruimte is verbonden met de woning. De woning kan horizontaal uitgebreid worden. / House A (90-216 m2) a studio-loft apartment. The workroom is connected to the dwelling, which can be extended horizontally. Huis B (108-162 m2) een woning met een afgescheiden werkruimte op de begane grond, elk met een eigen entree. Het huis kan verticaal uitgebreid worden. / House B (108-162 m2) a dwelling with a separate workroom on the ground floor, each with its own entrance. The house can be extended vertically.
Huis A (90-216 m2) een studio-loft appartement. De werkruimte is verbonden met de woning. De woning kan horizontaal uitgebreid worden. / House A (90-216 m2) a studio-loft apartment. The workroom is connected to the dwelling, which can be extended horizontally. Huis B (108-162 m2) een woning met een afgescheiden werkruimte op de begane grond, elk met een eigen entree. Het huis kan verticaal uitgebreid worden. / House B (108-162 m2) a dwelling with a separate workroom on the ground floor, each with its own entrance. The house can be extended vertically.

The site: IJBurg - a new suburb east from the center of Amsterdam. The proposal sits on a man-made island called Steigereiland North, on a ‘left-over’ green strip of land.
The site: IJBurg - a new suburb east from the center of Amsterdam. The proposal sits on a man-made island called Steigereiland North, on a ‘left-over’ green strip of land.

Straatbeeld, de gevels met zwarte shingles vormen de grens van de publieke ruimte en het permeabele blok. / Street picture, the black-shingled exteriors marking the border between the public realm and the permeable block.
Straatbeeld, de gevels met zwarte shingles vormen de grens van de publieke ruimte en het permeabele blok. / Street picture, the black-shingled exteriors marking the border between the public realm and the permeable block.

Collectieve binnenplaats, de witgeverfde gevels aan de binnenplaats vormen het decor voor toevoegingen. / Common courtyard, its white-painted elevations acting as the setting for additions.
Collectieve binnenplaats, de witgeverfde gevels aan de binnenplaats vormen het decor voor toevoegingen. / Common courtyard, its white-painted elevations acting as the setting for additions.

Zicht vanaf het dakterras van huis B op de openbare activiteitenstrip met geïntegreerde landschappelijke elementen en paviljoens die aansluiten op het grid. / View from the roof terrace of house B of the public activities strip with integrated landscape elements and pavilions locked into the grid.
Zicht vanaf het dakterras van huis B op de openbare activiteitenstrip met geïntegreerde landschappelijke elementen en paviljoens die aansluiten op het grid. / View from the roof terrace of house B of the public activities strip with integrated landscape elements and pavilions locked into the grid.

Noordgevel en langsdoorsnede. Een gedifferentieerde gevel met winkelpuien en woningen zorgt voor ritmiek in de buurt, ondanks het feit dat ze is opgebouwd uit slechts twee woningtypes. / North elevation and longitudinal section. A differentiated frontage with shop fronts and dwellings lends rhythm to the neighbourhood, despite being assembled from just two types of dwelling.
Noordgevel en langsdoorsnede. Een gedifferentieerde gevel met winkelpuien en woningen zorgt voor ritmiek in de buurt, ondanks het feit dat ze is opgebouwd uit slechts twee woningtypes. / North elevation and longitudinal section. A differentiated frontage with shop fronts and dwellings lends rhythm to the neighbourhood, despite being assembled from just two types of dwelling.

PROJECTINDEX
 
RESPONSIVE SUBURBIA
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Wonen en werken in IJburg
Het woningbouwplan omvat 72 eenheden en is gesitueerd in IJburg, een nieuwe monofunctionele woonwijk ten oosten van het centrum van Amsterdam.
Responsive Suburbia is ontworpen als antwoord op de onderzoeksvraag hoe een woningtypologie waarin ook plaats is om te werken eruit moet zien om de wijk nieuw leven in te blazen en zo te veranderen in een goed functionerende, duurzame gemeenschap. Op Steigereiland Noord op een braakliggende strip worden twee woningtypen verspreid over het terrein. Ze vormen verschillende permeabele bouwblokken met woon- en werkeenheden. Deze appartementen bestaan afhankelijk van hun situering en oriëntatie uit vrijstaande, rij, en half vrijstaande typologieën. Kenmerkend voor het project is dat de eenheden in de loop van de tijd kunnen veranderen en meegroeien met de behoefte van de gebruikers. Een activiteitenstrip, bedoeld als een levendige katalysator voor de buurt, is toegevoegd tussen de bouwblokken en de waterkant. Dit 'tapijt' bestaat uit groenvoorzieningen en extra functies zoals tennisbanen, een voetbalveld, speeltuinen, picknick-zones, pergola's, een klimwand, een dansstudio, en opslagfaciliteiten. De nieuwe laag van economische en buurtgebonden activiteiten blaast IJburg nieuw leven in. De introductie van kleinschalige productie en de creatieve en werkende klasse zal bijdragen aan een goed functionerende en meer extraverte gemeenschap.
Het ontwerpproces kent drie samenhangende basiscomponenten: de locatie, het thema en het ontwerp. De locatie werd uitvoerig gedocumenteerd en bestudeerd door middel van schetsen, foto's en experimentele observaties. De onderzoeksgegevens werden vervolgens geanalyseerd, waarbij ook de vigerende regelgeving en kaartmateriaal werd betrokken. Verder was er veel aandacht voor de bestaande typologieën in het plangebied. De bouwvorm en de aantallen woningen werden in de analyse betrokken, evenals de hoogte, de materialisatie en het gehuisveste programma. Dat was belangrijk om te kunnen bepalen welke functies in het gebied ontbreken en wat er nodig is om de wijk te verbeteren. In het ontwerpproces speelde een door een groep uitgevoerd thematisch onderzoek een belangrijke rol. Het thema zelf heeft betrekking op de responsieve woning en de drager en inbouw methodiek. Ik concentreerde me daarbij op literatuur die betrekking heeft op onderwerpen variërend van responsiviteit, flexibiliteit, wonen en werken, gemeenschap en collectiviteit. Binnen de onderzoeksgroep werden de verschillende casestudies ondergebracht in diagrammen en geherinterpreteerd in aansluiting op het thema van de responsieve woning.
Het ontwerp zelf kwam tot stand op basis van talloze schetsen van plattegronden, doorsneden, perspectieven et cetera. Met behulp van Photoshop werden schetsmatige collages gemaakt die snel inzicht geven in het gevoel en/of het concept van het ontwerp. Veel online bronnen, literatuur en kranten met betrekking tot relevante onderwerpen werden gebruikt als inspiratiebron voor het ontwerp. Maquettes en volume modellen vormden belangrijke hulpmiddelen om het ontwerp in te passen in de omgeving en voor het definitieve ontwerp.