Nederlands English

Situatie Nieuwe aanheling op restanten fundering met zetmeelbeton. / Site plan with starch concrete addition atop the remains of the foundations. 01 Collectief hoofdgebouw, bestaande fabrieksgevel / Communal main block with original frontage 02 Collectieve kantine, bestaande fabrieksgevel / Communal canteen with original frontage 03 Droog woonwerkplaatsen / Dry live-work units 04 Atelierwoningen / Studio apartments 05 Droog atelierwoning / Dry studio apartment 06 Houtwerkplaats met beheerderswoning / Woodwork shop and caretaker’s residence 07 Zeefdruk werkplaatswoningen / Silk-screen workshop apartments 08 Samenwerkplaats, verbonden met bestaande schoorsteen / Communal workshop attached to existing chimney 09 Metaalwerkplaats met beheerderswoning / Metalwork shop and caretaker’s residence 10 Winkel met bouwmaterialen / Building materials shop 11 Collectief zwemvijver met ondergrondse parkeerkelder / Communal swimming pool with underground car park 12 Bestaande directeurswoning / Existing director’s residence 13 Bestaande arbeiderswoningen / Existing workers’ dwellings 14 Bestaande bergingen arbeiderswoningen / Existing storage units for workers’ dwellings
Situatie Nieuwe aanheling op restanten fundering met zetmeelbeton. / Site plan with starch concrete addition atop the remains of the foundations. 01 Collectief hoofdgebouw, bestaande fabrieksgevel / Communal main block with original frontage 02 Collectieve kantine, bestaande fabrieksgevel / Communal canteen with original frontage 03 Droog woonwerkplaatsen / Dry live-work units 04 Atelierwoningen / Studio apartments 05 Droog atelierwoning / Dry studio apartment 06 Houtwerkplaats met beheerderswoning / Woodwork shop and caretaker’s residence 07 Zeefdruk werkplaatswoningen / Silk-screen workshop apartments 08 Samenwerkplaats, verbonden met bestaande schoorsteen / Communal workshop attached to existing chimney 09 Metaalwerkplaats met beheerderswoning / Metalwork shop and caretaker’s residence 10 Winkel met bouwmaterialen / Building materials shop 11 Collectief zwemvijver met ondergrondse parkeerkelder / Communal swimming pool with underground car park 12 Bestaande directeurswoning / Existing director’s residence 13 Bestaande arbeiderswoningen / Existing workers’ dwellings 14 Bestaande bergingen arbeiderswoningen / Existing storage units for workers’ dwellings

Maquette 1:200. Verschillende puinresten op situatie zorgen voor gemêleerde kleurschakering in de nieuwe aanheling met zetmeelbeton. / Model 1:200. Assorted rubble on site lends a multi-coloured palette to the new starch concrete addition.
Maquette 1:200. Verschillende puinresten op situatie zorgen voor gemêleerde kleurschakering in de nieuwe aanheling met zetmeelbeton. / Model 1:200. Assorted rubble on site lends a multi-coloured palette to the new starch concrete addition.

Plattegronden en doorsneden van werkplaatswoningen en collectieve ruimten. / Plans and sections of workshop dwellings and communal spaces. 01 Collectief hoofdgebouw / Communal main block 02 Collectieve kantine / Communal canteen 03 Droog woonwerkplaats / Dry live-work unit 04 Atelierwoning / Studio apartment 05 Droog atelierwoning / Dry studio apartment 06 Houtwerkplaats met beheerderswoning / Woodwork shop and caretaker’s residence
Plattegronden en doorsneden van werkplaatswoningen en collectieve ruimten. / Plans and sections of workshop dwellings and communal spaces. 01 Collectief hoofdgebouw / Communal main block 02 Collectieve kantine / Communal canteen 03 Droog woonwerkplaats / Dry live-work unit 04 Atelierwoning / Studio apartment 05 Droog atelierwoning / Dry studio apartment 06 Houtwerkplaats met beheerderswoning / Woodwork shop and caretaker’s residence

Bouwproces. De traditioneel gewaterde houtbekisting wordt op de restanten geplaatst, geleidelijk gevuld met zetmeelbeton en vervolgens hergebruikt in de nieuwe gevel. / Building process. The traditionally wetted timber formwork is placed on the remains, gradually filled with starch concrete and then reused in the new facade. Acht stappen: / Eight steps: 1. Inventarisatie restanten van de fundering / Itemize remains of the former foundations 2. Fundering wordt voorzien van bewapening / Add reinforcement to foundations 3. Kruislinks gewaterde balken en planken plaatsen / Put crosswide wetted beams and planks in place 4. Aanheling van zetmeelbeton op fundering / Place starch concrete addition on foundations 5. Fundering wordt aangeheeld tot kolommen / Develop foundations into columns 6. Bekisting met bewapening aanbrengen / Put formwork and reinforcement in place 7. Bekisting vullen met zetmeelbeton met baksteengruis / Fill formwork with starch concrete and crushed brick 8. Gewaterde bekisting hergebruiken in nieuwe gevel. / Reuse wetted formwork in new frontage.
Bouwproces. De traditioneel gewaterde houtbekisting wordt op de restanten geplaatst, geleidelijk gevuld met zetmeelbeton en vervolgens hergebruikt in de nieuwe gevel. / Building process. The traditionally wetted timber formwork is placed on the remains, gradually filled with starch concrete and then reused in the new facade. Acht stappen: / Eight steps: 1. Inventarisatie restanten van de fundering / Itemize remains of the former foundations 2. Fundering wordt voorzien van bewapening / Add reinforcement to foundations 3. Kruislinks gewaterde balken en planken plaatsen / Put crosswide wetted beams and planks in place 4. Aanheling van zetmeelbeton op fundering / Place starch concrete addition on foundations 5. Fundering wordt aangeheeld tot kolommen / Develop foundations into columns 6. Bekisting met bewapening aanbrengen / Put formwork and reinforcement in place 7. Bekisting vullen met zetmeelbeton met baksteengruis / Fill formwork with starch concrete and crushed brick 8. Gewaterde bekisting hergebruiken in nieuwe gevel. / Reuse wetted formwork in new frontage.

Maquette 1:1, aanheling zetmeelbeton op bestaande baksteen fundering / Model 1:1, starch concrete added to existing brick foundations 3D Doorsnede atelierwoning met verschillende toepassingen van aardappelzetmeel, gewaterd hout en bestaande resten van de voormalige fabriek. / 3D section through studio apartment with assorted applications of potato starch, wetted timber and remains from the former plant. 01 Zetmeel bioplastic panelen voor diffuus lichtinval / Starch bioplastic panels for diffuse natural lighting 02 Zetmeelbeton / Starch concrete 03 Hergebruik bekisting van gewaterd hout / Reuse of wetted timber formwork 04 Resten zichtbaar in werkplaatswoning / Remains visible in workshop dwelling
Maquette 1:1, aanheling zetmeelbeton op bestaande baksteen fundering / Model 1:1, starch concrete added to existing brick foundations 3D Doorsnede atelierwoning met verschillende toepassingen van aardappelzetmeel, gewaterd hout en bestaande resten van de voormalige fabriek. / 3D section through studio apartment with assorted applications of potato starch, wetted timber and remains from the former plant. 01 Zetmeel bioplastic panelen voor diffuus lichtinval / Starch bioplastic panels for diffuse natural lighting 02 Zetmeelbeton / Starch concrete 03 Hergebruik bekisting van gewaterd hout / Reuse of wetted timber formwork 04 Resten zichtbaar in werkplaatswoning / Remains visible in workshop dwelling

Interieur Atelierwoning. De woning bemiddelt tussen twee posities; enerzijds het wonen en anderzijds de werkplaats. / Interior of studio apartment, which mediates between home life and the workshop.
Interieur Atelierwoning. De woning bemiddelt tussen twee posities; enerzijds het wonen en anderzijds de werkplaats. / Interior of studio apartment, which mediates between home life and the workshop.

Maquette 1:50. Aansluiting zetmeelbeton op bestaande restanten van de fabrieksgevel. / Model 1:50. Starch concrete attached to remains of the plant’s frontage.
Maquette 1:50. Aansluiting zetmeelbeton op bestaande restanten van de fabrieksgevel. / Model 1:50. Starch concrete attached to remains of the plant’s frontage.

Interieur hoofdgebouw met collectieve collectie van de bewoners. / Interior of main block with residents’ communal collection.
Interieur hoofdgebouw met collectieve collectie van de bewoners. / Interior of main block with residents’ communal collection.
PROJECTINDEX
WINNAAR
LIVING MONUMENT
ArtEZ Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Bij de herbestemming van de voormalige aardappelmeelfabriek van Coevorden bouw ik voort op de restanten van de fabriek. Daarbij worden woningen gerealiseerd door nieuwe bouwvolumes met specifieke functies en atmosferen te ontwikkelen. De woning bemiddelt tussen twee posities; enerzijds het wonen en anderzijds de werkplaats. Mijn afstudeerproject zoekt het fysieke contact met de voormalige aardappelmeelfabriek De Centrale. Hier beschouw ik het heden en het verleden niet als elkaars tegenpolen, maar als aspecten van een continu voortschrijdend proces waaraan de mens zijn plaats in zijn sociale context ontleent. De essentie van het ontwerp ligt in het koesteren van herinneringen, patina en littekens.
Want het is een litteken in het stedelijk landschap van Coevorden, een ruïne met de status van oorlogsmonument, pal gelegen aan het Coevorden-Vechtkanaal. Het monument wordt getekend door fysieke sporen van gebruik en verwering. Ook de ruimtelijke sporen van het oorspronkelijk gebruik zijn voor een goede beschouwer nog steeds afleesbaar. Er dreigt al een tijdlang gevaar voor sloop van het monument en daardoor tegelijkertijd voor verlies van het collectieve geheugen.
De oorspronkelijke aardappelmeelfabriek wordt gedefiniëerd door een kamerstructuur waarbij elke kamer zijn eigen fysieke aanwezigheid en constructietypologie heeft. Door voort te bouwen op de fundamenten van de fabriek bouw ik voort op deze structuren die door hun overmaat geschikt zijn voor een bewoner met een ambachtelijk beroep. De aardappelmeelfabriek was vroeger een plek van fysieke arbeid met daarnaast gelegen arbeiderswoningen. Het collectieve geheugen van de fabriek wordt gedragen door de kinderen van de voormalige arbeiders die nog steeds in deze woningen wonen. Hun herinneringen aan vroeger zijn zeer persoonlijk en hebben een absorberend vermogen voor nieuwe bewoners. Met mijn ontwerp hoop ik dat men zich onderdeel voelt van een groter verhaal, dat een toekomst én een verleden heeft.
Ook met de materialisatie wordt een relatie met het verleden gelegd. Het aardappelzetmeel wordt als biobased bindmiddel toegevoegd aan de vermalen bakstenen van de voormalige fabriek en verwerkt tot zetmeelbeton. Tektonisch is het materiaal evident beton, tegelijkertijd is het ambigu door zijn atmosferische kwaliteiten en de manier waarop de houten bekisting zijn afdruk achterlaat. Het hout voor de bekisting is afkomstig van bomen rondom Coevorden. Na de kap worden de bomen op traditionele wijze gewaterd, benut als bekisting en vervolgens hergebruikt in de gevel. Het gehele bouwproces vraagt om een specifieke rol van de architect. Het is een samenwerking van lokaal enthousiasme en ontwikkelingsdrift. Alle bouwmaterialen worden per schip vervoerd, zodat het monument weer een fysieke betekenis krijgt binnen het stedelijk weefsel van Coevorden.