Nederlands English

Watermonstertekening
Watermonstertekening

Plankaart
Plankaart

Doorsnede perspectief gifmijn
Doorsnede perspectief gifmijn

Doorsnede perspectief strand
Doorsnede perspectief strand

Impressie gifmijn
Impressie gifmijn

Impressie wadlopen
Impressie wadlopen

Slibblok
Slibblok

Slibblok duinontwikkeling
Slibblok duinontwikkeling
PROJECTINDEX
 
LIQUID LAND
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

Vloeibaar Land. Het kleinste deeltje als oplossing voor de troebele Westerschelde.
Het afstudeerwerk presenteert een ontwerpvoorstel voor het bestrijden van het troebele water door middel van natuurkrachten die de Westerschelde kunnen ontgiften. De Westerschelde is een getroebleerd estuarium, het is een open zeearm die tegelijkertijd riviermonding is. Vloeibaar Land pleit er voor om op een andere manier met het troebele water en het slib om te gaan door het slib niet langer als afval te beschouwen. Dit opdat de natuur kan verrijken terwijl de economische dragende functie blijft bestaan.
De Westerschelde is een van de laatste open zeearmen die ons land nog rijk is. Het is een van de drukst bevaren wateren ter wereld en volkomen bedijkt, zodat wij veilig in laaggelegen polders kunnen leven terwijl schepen zich een weg naar de havens banen. Hoewel beschermd natuurgebied, voert functionaliteit er de boventoon, recreatieve waarden zijn nauwelijks aanwezig en de natuurlijke dynamiek staat onder druk.
Troebel water beperkt de groei van algen, de basis van de voedselketen en dat heeft desastreuze ecologische gevolgen. De laatste halve eeuw zijn de schaalvergroting van de scheepvaart en baggerwerken er de oorzaak van dat de Westerschelde gemiddeld dieper en daardoor troebeler is geworden.
In de troebele Westerschelde is het kleinste deeltje, in de vorm van negatief geladen slibdeeltjes, de crux. Die binden positief geladen, giftige stoffen zoals dioxines en zware metalen. En het stroomgebied van de Schelde heeft een rijke gifgeschiedenis. Door industrialisatie, verstedelijking, vervuiling en het lang uitblijven van waterzuiveringen bovenstrooms, ligt veel verontreinigd slib in de Westerschelde opgeslagen.
Vloeibaar Land introduceert concrete maatregelen die tot een oplossing leiden, zoals meebewegen met het estuarium, minder water in het systeem, afvangen en verwerken van vervuild slib om te gebruiken als bouwstenen waarmee aanzanding, duinvorming en ecologische rijkheid worden gestimuleerd.
Het slib kan worden gebruikt om bouwstenen mee te maken, grote blokken van slib. De plek onder de rook van Antwerpen waar het vervuilde slib wordt ingevangen verandert door de aanleg van een dubbele dijk in een zuiveringslandschap en gifmijn. De dijk vormt tevens de kade waarmee de blokken worden afgevoerd om elders in de Westerschelde te worden toegepast waar ze voor nieuwe dynamiek, aanzanding, duinen en een toegankelijk landschap zorgen. Dat wordt zichtbaar gemaakt in een uitwerking bij Borssele. Vloeibaar Land laat zien dat het slib van de Westerschelde gebruikt kan worden om vloeibaar land te laten stollen.