Nederlands English

Centrale hal van de openbare bibliotheek onder het Muiderpoort Station
Centrale hal van de openbare bibliotheek onder het Muiderpoort Station

Vogelvlucht Muiderpoort Station
Vogelvlucht Muiderpoort Station

Oosterspoorplein
Oosterspoorplein

openbare bibliotheek / public library
openbare bibliotheek / public library

Doorsnede
Doorsnede

Plattegrond
Plattegrond

PROJECTINDEX
 
MUIDERPOORT STATION RENEWED
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Met het doel om het Muiderpoort stationsgebied in Amsterdam te transformeren van een onherbergzame plek tot een aantrekkelijk centrum van de omliggende buurten, stel ik voor om de bestaande spoordijken te veranderen in gebouwen.
Die gebouwen zullen verschillende publieke functies huisvesten zoals een openbare bibliotheek, een muziekschool en ruimten die verhuurd kunnen worden als werkplaats of winkel. Daarnaast komen er langs de straat en het Oosterspoorplein nieuwe toegangen tot de perrons. Om de verbinding tussen de Dapperbuurt en de Indische buurt te verbeteren wordt het bestaande viaduct verbreed en verbeterd met daklichten en nieuwe binnengevels. Het plan moet gezien worden als een aanjager voor het gebied. Het is een eerste stap die ruimte maakt voor nieuwe ontwikkelingen aan de zuidkant van het Oosterspoorplein.
In de jaren dertig van de vorige eeuw was het gebied ontworpen als een elegant ensemble in dezelfde stijl als het Amstel Station. De dominante infrastructuur, met name de spoordijken, vormt een barrière die de omliggende buurten van elkaar scheidt. De recente opwaardering van het Muiderpoort station tot één van de belangrijkste infrastructurele knooppunten van Amsterdam heeft veel praktische verbeteringen in het gebied met zich meegebracht maar het oorspronkelijke probleem is er niet mee opgelost en de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is er op achteruit gegaan. Gedurende mijn nauwgezette studie van Amsterdam Oost in het algemeen en het Muiderpoort station in het bijzonder, werd duidelijk dat de spoorweg infrastructuur verantwoordelijk is voor de ruimtelijke segregatie en het isolement van de omliggende stedelijke gebieden. De slechte kwaliteit van de onderdoorgangen en de spoorweginfrastructuur versterkt de barrièrewerking en heeft een negatieve invloed op de perceptie van bewoners van het openbaar vervoer. Het gebied in en om het Muiderpoort station biedt vele mogelijkheden tot verbetering. De recente ontwikkeling met een mix aan functies in Oostpoort, het gebied ten zuiden van het station, kan de gewenste stedelijke diversiteit brengen in Amsterdam Oost. De dagelijkse Dappermarkt en de Javastraat als hoofdwinkelstraat zijn attractief voor zowel de bewoner als de bezoeker van het gebied. Het Muiderpoort station en het Oosterspoorplein hebben de potentie om het hart van Amsterdam Oost te worden omdat ze de schakel vormen tussen de activiteiten in het stadsdeel.