Nederlands English

Doorsnede over de locatie, links de bestaande situatie en rechts de voorgestelde straten (lijnen), woningen (blokken), en voorzieningen (knooppunten). / Section through the site, with at left the situation as it is now and at right the proposed streets (lines), houses (blocks) and facilities (nodes).
Doorsnede over de locatie, links de bestaande situatie en rechts de voorgestelde straten (lijnen), woningen (blokken), en voorzieningen (knooppunten). / Section through the site, with at left the situation as it is now and at right the proposed streets (lines), houses (blocks) and facilities (nodes).

Fragment van het ontwerp van een woonblok van 6 in elkaar grijpende appartementen, op de begane grond twee commerciële ruimten en de verbrede straat.
Fragment van het ontwerp van een woonblok van 6 in elkaar grijpende appartementen, op de begane grond twee commerciële ruimten en de verbrede straat.

Ontwerpstrategie
Ontwerpstrategie

Bestaande stedelijke structuur
Bestaande stedelijke structuur

Lijnen. De eerste strategie is gericht op het verbeteren van zowel de fysieke en visuele toegankelijkheid door verbreding van bestaande straten en wegen. Deze ‘lijnen’ helpen niet alleen om de porositeit te vergroten, de brede straten bieden ook ruimte voor de handel.
Lijnen. De eerste strategie is gericht op het verbeteren van zowel de fysieke en visuele toegankelijkheid door verbreding van bestaande straten en wegen. Deze ‘lijnen’ helpen niet alleen om de porositeit te vergroten, de brede straten bieden ook ruimte voor de handel.

Blokken. De tweede strategie is het ontwikkelen van verschillende sectoren - of ‘blokken’ op de locatie, het zorgen voor betaalbare woningen, met behoud van de kleine korrel en met behoud en versterking van de bestaande sociale netwerken.
Blokken. De tweede strategie is het ontwikkelen van verschillende sectoren - of ‘blokken’ op de locatie, het zorgen voor betaalbare woningen, met behoud van de kleine korrel en met behoud en versterking van de bestaande sociale netwerken.

Knooppunten. De derde strategie is gericht op het toevoegen van een sociale infrastructuur op knooppunten door de hele plangebied. Deze ‘knooppunten’ huisvesten verschillende faciliteiten, van openbare toiletten tot studiecentra voor kinderen. Ze verbeteren de kwaliteit van leven voor de bewoners van het gebied.
Knooppunten. De derde strategie is gericht op het toevoegen van een sociale infrastructuur op knooppunten door de hele plangebied. Deze ‘knooppunten’ huisvesten verschillende faciliteiten, van openbare toiletten tot studiecentra voor kinderen. Ze verbeteren de kwaliteit van leven voor de bewoners van het gebied.

Het plangebied is gelegen op het zuidelijke puntje van Mumbai, ingeklemd tussen het financiële district van de stad aan de ene kant, en de duurste woonwijk van India aan de andere kant.
Het plangebied is gelegen op het zuidelijke puntje van Mumbai, ingeklemd tussen het financiële district van de stad aan de ene kant, en de duurste woonwijk van India aan de andere kant.
PROJECTINDEX
 
INTEGRATING INFORMALITY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Ontwerp voor een informele nederzetting in Mumbai, India
De Indiase regering staat voor de taak om de enorme hoeveelheid armen te huisvesten. Het gaat niet alleen om het realiseren van zoveel mogelijk eenheden, de een op de ander. Dit afstudeerproject probeert aan te tonen dat dit een proces is waarbij tenminste twee cruciale parameters in ogenschouw moeten worden genomen, namelijk de toegankelijkheid en het voorzieningenniveau. Vanuit deze hypothese als vertrekpunt wordt een serie ontwerp strategieën ontwikkeld die stapsgewijs worden geïmplementeerd en die variëren in schaal van infrastructurele verbindingen tot kleinschalige interventies. Bij dit alles wordt de realiteit van de locatie betrokken, evenals de belangen van de betrokken partijen en de behoeften en de ambities van de mensen die de huisvesting moeten bouwen en bewonen.
Het plangebied bestaat uit een uitgestrekte informele wijk, gelegen in het hart van het financiële district van Mumbai tussen het World Trade Centre aan de ene kant en het duurste residentiële vastgoed van Mumbai (en India) aan de andere. Deze situatie is karakteristiek voor de schizofrene verhouding tussen rijk en arm in Mumbai. De sloppenwijken waar meer dan 60% van de Indiase bevolking leeft liggen als geïsoleerde eilanden van armoede in de stad. De overheid probeert het probleem aan te pakken door het verbeteren van de woningen. Daarmee wordt het probleem van het isolement echter niet opgelost.
Dit afstudeerplan mikt op vier niveaus van integratie. In de eerste plaats moeten de informele wijken ruimtelijk geïntegreerd worden in de stad door ze te erkennen als waardevolle stedelijke structuren met dezelfde rechten op sociale en fysieke infrastructurele voorzieningen als de andere delen van de stad. Vervolgens moet er gewerkt worden aan de economische integratie door te erkennen dat de informele wijken barsten van de handel, productie en werkgelegenheid. Verbeterplannen hebben geen kans van slagen zonder maatregelen die de welvaartsgroei faciliteren. Daarnaast is de politieke integratie van belang opdat de bewoners hun democratische rechten als officiële burgers van de stad kunnen genieten inclusief de medezeggenschap in de ontwikkeling van hun eigen wijk. Tenslotte is de sociale integratie van belang, die wordt vooral gezien als het resultaat van de eerste drie processen.
Alvorens een ontwerpstrategie te kiezen begint het project met het in kaart brengen van de groei van de stad en haar informele wijken en het bestuderen van de verschillende krachten die hebben geleid tot de opkomst van informele nederzettingen, zowel in India als daarbuiten. Een cruciaal onderdeel van deze studie bestaat uit het inventariseren en bestuderen van de initiatieven van overheden en betrokken partijen voor de verbetering en de ontwikkeling van krottenwijken in ontwikkelingslanden. In aanvulling hierop heeft intensief lokaal onderzoek, waaronder mapping, fotodocumentatie en interviews geholpen om zowel de problemen als de potenties van het plangebied in kaart te brengen en de ontwerpstrategieën te ontwikkelen.