Nederlands English

Vogelvlucht van het totale plan; door de zorgvuldige positionering van abstracte volumes wordt de informele restruimte tussen de gebouwen ingezet als verbindend element tussen de verschillende gebouwen.
Vogelvlucht van het totale plan; door de zorgvuldige positionering van abstracte volumes wordt de informele restruimte tussen de gebouwen ingezet als verbindend element tussen de verschillende gebouwen.

De plint als architectonisch lichaam; aansluitend op de verschillende stedelijke kamers, als aanvulling op het reeds bestaande programma, verweven met het wonen.
De plint als architectonisch lichaam; aansluitend op de verschillende stedelijke kamers, als aanvulling op het reeds bestaande programma, verweven met het wonen.

Het wonen wordt verweven met de plint doordat de plint zich uitstrekt in de hoogte.
Het wonen wordt verweven met de plint doordat de plint zich uitstrekt in de hoogte.

Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
PROJECTINDEX
 
VORSICHT! SENIOREN
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

De positie van ouderen binnen de huidige maatschappij is aan het veranderen. Dé ouderen bestaan niet meer aangezien dit een gevarieerde groep mondige burgers is geworden. Deze transformatie vereist een heroriëntering op de bestaande woonvormen; nieuwe woonvoorzieningen moeten inspelen op een toekomstige behoeftevraag van de bewoner die verdergaat dan enkel zorg en hulp. Een verschuiving van intramuraal naar extramuraal waarbij de stedelijke ruimte sterker betrokken moet worden bij de leefomgeving van een individu is daarbij van belang.
Als plangebied voor een woonzorgomgeving dient het terrein van de voormalige Oostergasfabriek, het Polderweggebied in de wijk Oost/Watergraafsmeer te Amsterdam. Een groot terrein waarop een verzameling van gebouwen staat uit verschillende historische stadia die sterk verschillen in maat, schaal en soort architectuur. Samen vormen ze een labyrintisch weefsel. Verschillende abstracte volumes worden zorgvuldig gepositioneerd in de informele restruimte tussen de gebouwen en zet deze ruimte in als verbindend element. Het resultaat is een ruimtelijk weefsel opgedeeld in stedelijke kamers. Er ontstaat samenhang door een sequentie van stedelijke kamers. Deze kamers geven structuur aan de voorzieningen die worden ondergebracht in zowel de bestaande als de nieuwe gebouwen. De kamers bieden ruimte voor persoonlijke ervaringen en collectieve gebeurtenissen. Het zijn plaatsen waar ontmoeting en uitwisseling tussen mensen kán plaatsvinden. De stedebouwkundige strategie gebruikt het bestaande programma als een feitelijke handreiking voor het gebruik van de stedelijke ruimte en waardeert daarmee de bestaande bebouwing op.
De sfeer van de stedelijke kamers wordt bepaald door de architectuur van de wanden. Daarin staat de plint centraal. In de plint bevinden zich naast zorg- en hulpvoorzieningen die noodzakelijk zijn om de omgeving geschikt te maken als woonzorgomgeving, ook 'vrijblijvende' voorzieningen. Deze laatste sluiten aan bij reeds aanwezige voorzieningen gericht op cultuur, sport, educatie, leisure en commercie. Als architectonisch lichaam heeft de plint als doel het dolen door de stedelijke ruimte spannend te maken. Door zich expliciet te tonen binnen een stedelijke kamer of juist op een meer subtiele wijze een blik te bieden op het leven achter de gevel, beleeft de toeschouwer het terrein als een filmische serie van vluchtige indrukken. Tegelijkertijd is de toeschouwer op het plein figurant in het beeld dat wordt ervaren door de bewoners van de gebouwen. De positionering en maatvoering van het raam in de gevel is gericht op dit voortdurende spel van zien en gezien worden. De plint beperkt zich niet tot de begane grond, maar strekt zich uit in de derde dimensie en zet het spel door in de hoogte. Een perspectivisch ingrediënt dat er tegelijkertijd voor zorgt dat het wonen onderdeel wordt van het spel dat de plint speelt.
Het plangebied laat zich omschrijven als een verweerd terrein waarin de geschiedenis van het industriële verleden nog te lezen valt. De opeenvolgende historische stadia die hun littekens hebben achtergelaten op het terrein kunnen niet verhullen dat het ooit floreerde. In de collage van gebouwen overheerst de dwingende sfeer van de koolgasstokerij. Die speelt in de architectonische uitwerking en met name de materialisatie van de nieuwe gebouwvolumes een beslissende rol.