Nederlands English

De Veenkoloniale visie
De Veenkoloniale visie

Context van de Veenkoloniën in tijd en plaats.
Context van de Veenkoloniën in tijd en plaats.

Hoofdproblemen van de Veenkoloniën. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, een landbouw die sterk leunt op Europese subsidies, import van water en een krimp van de bevolking.
Hoofdproblemen van de Veenkoloniën. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, een landbouw die sterk leunt op Europese subsidies, import van water en een krimp van de bevolking.

De systeembenadering
De systeembenadering

Aanwezige potenties.
Aanwezige potenties.

Lokale ontwikkelingen vormen samen het regionale systeem van de Veenkoloniën.
Lokale ontwikkelingen vormen samen het regionale systeem van de Veenkoloniën.

Hoofdresultaten van de system approach.
Hoofdresultaten van de system approach.

Impressie van een multifunctioneel waterretentiegebied.
Impressie van een multifunctioneel waterretentiegebied.




PROJECTINDEX
 
VERBORGEN KRACHT - VEENKOLONIËN 3.0
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

De toekomst van de Veenkoloniën is onzeker. Eens waren ze een rijke bron van energie en grondstoffen. Nu zijn ze afhankelijk van gebiedsvreemd water, geïmporteerde fossiele brandstoffen en landbouw die leunt op aflopende Europese subsidies. Daarbovenop zet de bevolkingsafname de komende decennia door.
Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de Veenkoloniën. Deze moet oplossingen aandragen voor de regionale problemen rondom de krimp, energietransitie, waterproblematiek en de gesubsidieerde landbouw. Daarnaast moet ze voorstellen bevatten om de aangedragen oplossingen te integreren en het gebied beter in de regio in te passen. Op de lange termijn moet deze benadering resulteren in duurzame, waardevolle en stabiele Veenkoloniën. Deze thema’s en doelstellingen stonden centraal in de 9de editie van de Eo Wijers prijsvraag en vormden de uitgangspositie voor deze studie. Om inzicht te krijgen in de kernkwaliteiten van de Veenkoloniën is met bewoners de kracht van de Veenkoloniën ontdekt tijdens interviews en gesprekken. Rust, openheid, lintdorpen, dichter bevolkte kernen, verbondenheid van de Veenkoloniën met energie (Veenkoloniën 1.0 en 2.0) en productiemogelijkheden voor een bio-based economy en duurzame energie zijn voorbeelden die genoemd werden door inwoners als de kernkwaliteiten van de Veenkoloniën
Bij de uitwerking speelt de wisselwerking tussen het lokale en regionale schaalniveau een sleutelrol. De benadering richt zich op het verbinden van het lokale en regionale schaalniveau opdat de Veenkoloniën één geheel vormen. Het lokale schaalniveau hangt in sterke mate samen met het regionale schaalniveau. Het lokale schaalniveau levert input voor de overkoepelende regionale visie. Deze kan leiden tot regionale samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden, die binnen de Veenkoloniën resulteren in gezamenlijk profiteren van de hoogste lokale potenties.
Verbanden tussen het regionale en lokale niveau resulteren in regionale systemen waarbinnen onderlinge invloed, feedback en uitwisseling van bijvoorbeeld grondstoffen en diensten mogelijk is. Door de onderlinge verbondenheid kunnen samenhangende interventies gepland worden die de regionale visie ondersteunen en systemen in de regio ontwikkelen en versterken. Doordat de regionale visie gebaseerd is op input vanuit het lokale schaalniveau kunnen lokale initiatieven worden begeleid en gealloceerd op de optimale locatie binnen de Veenkoloniën. Een goed voorbeeld daarvan is het energiesysteem, waarbinnen lokale producenten gebruik maken van de hoogste potenties binnen de Veenkoloniën om productie van duurzame energie te realiseren. Naast de afstemming op het lokale schaalniveau biedt het regionale schaalniveau het overkoepelende systeem dat de mogelijkheid geeft de productie aan de vraag binnen en buiten de Veenkoloniën te koppelen.
De systematische benadering in deze vorm is nieuw op de regionale schaal. Deze studie laat zien dat de benadering kansen biedt om vanuit een lokaal schaalniveau, bottom-up, op een systematische wijze een samenhangende regionale visie te ontwikkelen met respect voor lokale potenties en ambities.
Succesvolle implementatie van de systematische benadering kan uiteindelijk resulteren in het realiseren van projecten op het lokale schaalniveau met lokale belanghebbenden. Deze lokale projecten gaan uit van de kernkwaliteiten van de Veenkoloniën en de aanwezige potenties. Zo ontwikkelen zich systemen die aansturen op een duurzame waarde creatie en stabiliteit binnen de Veenkoloniën. De systematische benadering is daarin een sterke drager voor het koppelen en afstemmen van kleinere lokale projecten op een hogere regionale schaal.