Nederlands English

Europese parlement. Brussel. Stedenbouwkundige inpassing. Het gebouw als een publieke architecttonische infrastructuur.
Europese parlement. Brussel. Stedenbouwkundige inpassing. Het gebouw als een publieke architecttonische infrastructuur.

Stedenbouwkundig plan.
Stedenbouwkundig plan.

Masterplan ingemonteerd in het stedelijk weefsel
Masterplan ingemonteerd in het stedelijk weefsel

Kantoormatrix binnenplaats
Kantoormatrix binnenplaats

Kantoormatrix binnenplaats
Kantoormatrix binnenplaats

Assembleeplein protestbijeenkomst
Assembleeplein protestbijeenkomst

Assembleeplein plattegrond
Assembleeplein plattegrond

Assembleeplein doorsnede en exploded view
Assembleeplein doorsnede en exploded view
PROJECTINDEX
 
EU PARLIAMENT, BRUSSELS
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het ontwerp betreft een nieuwe huisvesting voor het Europees parlement en wordt gekenmerkt door de naadloze integratie van het complex in de stedelijke structuur en helder gedefinieerde publieke en bureaucratische componenten met een actieve onderlinge interactie. Het project geeft een antwoord op de complexe opgave voor een politiek instituut dat een familie van 27 landen moet representeren. De focus van het plan ligt bij de relatie van de parlementariërs met de Europese burger.
De geschiedenis leert dat grote, publieke ruimten een belangrijke rol kunnen spelen in het sturen van de politieke koers. Denk aan het Sint-Pieterplein bij het Vaticaan en het Tahrirplein in Cairo. De rol van het Europees parlement is van invloed op het leven van de 500.000.000 Europeanen die ze vertegenwoordigt. Het parement bepaalt de basisregels voor een half miljard mensen. De belangrijkste vraag is dan ook hoe je het enorme programma van het instituut van 300.000 vierkante meter zodanig kan organiseren dat er een publiek gebouw ontstaat in combinatie met een publieke ruimte waar de Europese bevolking haar wensen tot uitdrukking kan brengen. In tegenstelling tot het huidige kantoorfort zou het nieuwe parlement zich open moeten stellen voor de bevolking en de stad Brussel.
Door de relatie tussen de Europeese bevolking en haar vertegenwordigers, de parlementariers, centraal te stellen wordt gestalte gegeven aan de belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van het gewenste publieke karakter van gebouw en plein. Tegelijkertijd moet het gebouw voldoen aan de hoogste eisen voor wat betreft de beveiliging en moet het de vertegenwoordigers en de ambternaren die er werken een aangename omgeving bieden. De verhuizing van het Europese parlement naar een open urbane ruimte is een grote stap die noodzakelijk is om het instituuut te herdefiniëren. De architectonische opzet komt voort uit de wens om de open relatie tussen burgers en parlement te verbeelden in de vorm van een icoon maar dan zonder gebruik te maken van de klassieke symboliek. Deze insteek leidt tot een stedelijk project voor een serie openbare parken in combinatie met de infrastructuur die het complex verbindt met de stad én twee archtectonische projecten. Eén voor het Europaplein en één voor de kantorenmatrix. De architectuur is erop gericht om het parlement te integreren in de stedelijke context. Een belangrijke ambitie van het ontwerp is om alle programmaonderdelen onder te brengen in een helder, samenhangend concept. Het publieke deel wordt vertegenwoordigd door het park en een serie pleinen terwijl de politieke wereld gestalte krijgt in de articulatie van de matrix van kantoorvleugels. De andere ambitie is het creëren van interactie tussen het publieke en het bureaucratische programma. Om dat doel te bereiken wordt een sterke en dramatische ontmoetingsplek ontworpen waar de burgers en de politici elkaar kunnen ontmoeten: het nieuwe Europaplein. De grote vergaderzaal van de EU, de assemblee, wordt een onderdeel van het publieke multifunctionele en meerdere verdiepingen tellende plein dat getransformeerd kan worden van een evenementenplein tot de grootste publieke ontmoetingsruimte van Europa.
De architectonische componenten en de details van elke typologie zijn zo ontworpen dat ze zo krachtig mogelijk uitdrukking geven aan hun betekenis. De geordende repetitie en de flexibiliteit die nodig is om tegemoet te kunnen komen aan de steeds wisselende eisen die het parlement stelt komen tot hun recht in de modulaire cellenstructuur van de kantorenmatrix. Het idee van vrijheid, als de meest belangrijke democratische waarde, en de daarbij behorende improvisatie die het menselijk gedrag kenmerkt krijgt de ruimte op het grote open plein en wordt versterkt door de vorm van een amfitheater. Het vrij toegankelijke publieke park wordt ruimtelijk gestructureerd door de kantorenmatrix waardoor een systeem van verschillende themaparken ontstaat en waarbij tegelijkertijd de verbintenis en de afstand tussen de burger en de politici tot uitdrukking komt.
Het nieuwe Europese Parlement functioneert als een openbare ruimte voor de bewoners van Brussel en als de plek waar de toekomst van Europa wordt gedefinieerd.