Nederlands English

Laat nu het gecreëerde spanningsveld tussen zoet en zout het conceptueel uitgangspunt worden van dit project.
Laat nu het gecreëerde spanningsveld tussen zoet en zout het conceptueel uitgangspunt worden van dit project.

Zeeland heeft een plek nodig waar de symbiose, wisselwerking tussen aqua-, agricultuur onderling, en overkoepelend met de industrie een gezicht kan krijgen. De ingrediënten zijn immers lokaal aanwezig: • versnipperde kennis mbt aquacultuur, agricultuur, biotechnologie, glastuinbouw. • corridor van vernieuwende industrie als afzetmarkt, met de juiste innovatiegeest • minder geschikt, verziltend landbouwareaal.
Zeeland heeft een plek nodig waar de symbiose, wisselwerking tussen aqua-, agricultuur onderling, en overkoepelend met de industrie een gezicht kan krijgen. De ingrediënten zijn immers lokaal aanwezig: • versnipperde kennis mbt aquacultuur, agricultuur, biotechnologie, glastuinbouw. • corridor van vernieuwende industrie als afzetmarkt, met de juiste innovatiegeest • minder geschikt, verziltend landbouwareaal.

In dit project wordt een nieuw grootschalig poldermodel beoogd. Architectuur als schaal- en testmodel voor een de landschappelijke inpassing ervan. Ziltwijzer zal er als het ware een extract, proefstukje van worden. Op één van de meest contrastrijke locaties van Zeeland, in Terneuzen, zal Ziltwijzer precies op dit spanningsveld van zoet-zout, buiten-binnendijks, beide werelden elkaar laten raken. De analogie met zijn locatie zélf blijft hierdoor niet lang uit. Het Sluizencomplex is nl. per definitie de fysische plek die de opsplitsing van het landschappelijke binnen-buitendijkse, zout-zoet weerspiegelt.
In dit project wordt een nieuw grootschalig poldermodel beoogd. Architectuur als schaal- en testmodel voor een de landschappelijke inpassing ervan. Ziltwijzer zal er als het ware een extract, proefstukje van worden. Op één van de meest contrastrijke locaties van Zeeland, in Terneuzen, zal Ziltwijzer precies op dit spanningsveld van zoet-zout, buiten-binnendijks, beide werelden elkaar laten raken. De analogie met zijn locatie zélf blijft hierdoor niet lang uit. Het Sluizencomplex is nl. per definitie de fysische plek die de opsplitsing van het landschappelijke binnen-buitendijkse, zout-zoet weerspiegelt.

De installatie voor de werking van de kringlopen wordt de gereedschapskist van fysische middelen om ruimtelijk het programma te definiëren, om de dialoog tussen de doelgroepen Researchers – Innovators – Visitors optimaal te structureren, te stimuleren. De programmatisch functies vinden plaats tussen de installatie-technische. Elke hub ( lab, office, restaurant..) zal aan hun buitenkant gedefinieerd worden door een ‘bloemenkorf’. De onderzoekkassen op de bovenste verdieping zijn opgevat als een ‘bladerdek’ van waterlelies. Tezamen met de ‘bloemen’, zullen zij zeer analoog functioneren als waterlelies. Zowel in de zin van sappentransport, als in de kwaliteit van regelaar van natuurlijk daglicht.
De installatie voor de werking van de kringlopen wordt de gereedschapskist van fysische middelen om ruimtelijk het programma te definiëren, om de dialoog tussen de doelgroepen Researchers – Innovators – Visitors optimaal te structureren, te stimuleren. De programmatisch functies vinden plaats tussen de installatie-technische. Elke hub ( lab, office, restaurant..) zal aan hun buitenkant gedefinieerd worden door een ‘bloemenkorf’. De onderzoekkassen op de bovenste verdieping zijn opgevat als een ‘bladerdek’ van waterlelies. Tezamen met de ‘bloemen’, zullen zij zeer analoog functioneren als waterlelies. Zowel in de zin van sappentransport, als in de kwaliteit van regelaar van natuurlijk daglicht.

Fysieke elementen die sterk de horizontaliteit en vertikaliteit definiëren (trappen, vloeren, muren), worden hier echter geïntegreerd in één multifunctioneel element.
Fysieke elementen die sterk de horizontaliteit en vertikaliteit definiëren (trappen, vloeren, muren), worden hier echter geïntegreerd in één multifunctioneel element.

Een lichaam dat aan zijn buitenkant iets meer onthult dan enkel zijn façade: de recta-lineaire buitenkant hoeft geen obstructie te zijn voor een organische bruikbaarheid geïllustreerd binnenin het gebouw. Wel integendeel. De gevels worden hierdoor als het ware pedagogische doorsneden, die een landschappelijke werking suggereren, demonstreren, ver voorbij de fysische krijtlijnen van het gebouw zélf. Architectuur als medium voor betekenis, communicatie, en de ingreep wordt locus van betekenis.
Een lichaam dat aan zijn buitenkant iets meer onthult dan enkel zijn façade: de recta-lineaire buitenkant hoeft geen obstructie te zijn voor een organische bruikbaarheid geïllustreerd binnenin het gebouw. Wel integendeel. De gevels worden hierdoor als het ware pedagogische doorsneden, die een landschappelijke werking suggereren, demonstreren, ver voorbij de fysische krijtlijnen van het gebouw zélf. Architectuur als medium voor betekenis, communicatie, en de ingreep wordt locus van betekenis.

De onderzoeksruimten (kassen zilte teelten, bassins aquacultuur) zijn geïntegreerd in de klimatologische huishouding van het ganse gebouw. Architectuur zal hier in zijn werking de natuur nabootsen, imiteren, door restproducten optimaal te integreren, te hergebruiken tot efficiëntere kringlopen. Architectuur als levende getuige van ecologische symbiose. Architectuur als medium voor betekenis, communicatie, en de ingreep wordt locus van betekenis.
De onderzoeksruimten (kassen zilte teelten, bassins aquacultuur) zijn geïntegreerd in de klimatologische huishouding van het ganse gebouw. Architectuur zal hier in zijn werking de natuur nabootsen, imiteren, door restproducten optimaal te integreren, te hergebruiken tot efficiëntere kringlopen. Architectuur als levende getuige van ecologische symbiose. Architectuur als medium voor betekenis, communicatie, en de ingreep wordt locus van betekenis.




PROJECTINDEX
 
ZILTWIJZER: INNOVATIECAMPUS VOOR ZOUTWATERLANDBOUW
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

raakvlak van twee werelden...
Het ontworpen research- kringloopgebouw demonstreert in zijn werkingscyclus en architecturale organisatie de verzoening van aqua- en agricultuur tot zoutwaterlandbouw.
De zoute buitendijkse visserswereld en de zoete binnendijkse polders zijn in Zeeland van oudsher gescheiden werelden. Twee werelden die gaandeweg elkaar de rug hebben toegekeerd. Menselijk ingrijpen heeft van Zeeland een regio van contrasten gemaakt. Zoet tegenover zout, gemaakt tegenover natuur, binnendijks tegenover buitendijks, agricultuur tegenover aquacultuur ; die tegenstellingen typeren het huidige Zeeland. Klimaatverandering, in de vorm van de zeespiegelstijging, verzilting van de landbouwgrond, dwingen nu die ogenschijnlijke antipoden elkaar in de ogen te kijken…
Dit project toont aan hoe ze elkaar constructief de hand kunnen reiken. Het raakvlak van deze werelden biedt een uitgelezen kans om de potentie van hun toenadering, verweving, verzoening richting te geven middels een strategische architecturale ingreep .
Ziltwijzer is in het leven geroepen om precies uiting, expressie te geven aan de mogelijke dialoog tussen deze contrasten, en dit op verschillende schaalniveaus. Voor het eerst wordt de mogelijke relatie tussen deze twee werelden vertaald in een Research- kringloopgebouw, die in zijn werking en organisatie representeert, demonstreert hoe de fauna en flora uit beide werelden met elkaar in symbiose kunnen verkeren d.m.v. uitwisseling van nutriënten, met zilt water als de gemene deler.
Ziltwijzer biedt Zeeland de opportuniteit om regionaal, tegelijkertijd grensoverschrijdend , wetenschap, onderzoek en kennis te bundelen in een boegbeeld voor deze zoutwaterlandbouw. Gedragen door de participanten: overheden , nationale en internationale universiteiten, ondernemers , de lokale Zeeuwse boer en de potentiële onderzoeker, zal het genoeg draagvlak kunnen bieden als infuus voor een nieuwe zilte economie.
Als levend voorbeeld van industriële symbiose, waarbij restproducten van de ene industrie benut worden als grondstof voor de andere, kan dit project, genesteld op de kop van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, een impuls geven aan de lokale vernieuwende bio-based industrie, door er zélf deel te van uitmaken.
Door Imitaties , bruikbaarheden uit de natuur en het werkingsprincipe van de nabijgelegen sluizencomplex te benutten, te integreren op architecturale schaal , wordt voor het eerst een Research – omgeving ontworpen die de onderzoeks-kringlopen energie-efficiënt koppelt aan de klimaat- kringlopen van het gebouw zélf.
Mag dit project een aanzet zijn opdat Nederland een rolmodel kan worden in een nieuwe bedrijfs-, wetenschapstak, door zich te profileren als internationaal raakvlak van kennis en innovatie.
Door lokale symptomen aan te pakken van een globaal fenomeen kan de Zeeuwse delta richtinggevend worden als oplossing voor andere delta’s.
Laat Nederland , ook in Zeeland, bijgevolg doen waar het goed in is; van een ogenschijnlijk ongunstige situatie een troef maken.