Nederlands English

De op- en aflopende morfologie van Urban Pixels wordt duidelijk zichtbaar vanaf het karakteristieke Disteldorp in Amsterdam Noord.
De op- en aflopende morfologie van Urban Pixels wordt duidelijk zichtbaar vanaf het karakteristieke Disteldorp in Amsterdam Noord.

De publieke straat als belangrijke stedelijke verbinding tussen de markt op het Mosplein en de toekomstige boulevard langs het Johan van Hasseltkanaal.
De publieke straat als belangrijke stedelijke verbinding tussen de markt op het Mosplein en de toekomstige boulevard langs het Johan van Hasseltkanaal.

Exploded view: Ondanks de hoge intensiteit van het project maakt de programmatische gelaagdheid het mogelijk om de auto zo dicht mogelijk aan huis te parkeren doch uit het zicht van de gebruikers.
Exploded view: Ondanks de hoge intensiteit van het project maakt de programmatische gelaagdheid het mogelijk om de auto zo dicht mogelijk aan huis te parkeren doch uit het zicht van de gebruikers.

Eerste verdieping: Het opgetilde maaiveld fungeert zowel als ontmoetingsgebied tussen de woningen als een publieke straat die de Pixels verbindt met haar stedelijke context.
Eerste verdieping: Het opgetilde maaiveld fungeert zowel als ontmoetingsgebied tussen de woningen als een publieke straat die de Pixels verbindt met haar stedelijke context.

De Urban Pixels en de perforaties in het opgetilde maaiveld zorgen voor zowel een fysieke als een visuele verbinding tussen het parkeergebied met haar werktuinen en het ontmoetingsgebied met haar gemeenschappelijke tuin en een publieke straat.
De Urban Pixels en de perforaties in het opgetilde maaiveld zorgen voor zowel een fysieke als een visuele verbinding tussen het parkeergebied met haar werktuinen en het ontmoetingsgebied met haar gemeenschappelijke tuin en een publieke straat.

De werktuinen, ingezet als mediator tussen de individuele werkruimten en de parkeergelegenheid onder de publieke straat, maken synergie tussen de gebruikers mogelijk.
De werktuinen, ingezet als mediator tussen de individuele werkruimten en de parkeergelegenheid onder de publieke straat, maken synergie tussen de gebruikers mogelijk.

Voorbeelden van verschillende woningtypologieën binnen éénzelfde Urban Pixel.
Voorbeelden van verschillende woningtypologieën binnen éénzelfde Urban Pixel.

De oplopende morpologie van de 17 verschillende Urban Pixels zorgt voor een vloeiende overgang met de bestaande stedelijke context.
De oplopende morpologie van de 17 verschillende Urban Pixels zorgt voor een vloeiende overgang met de bestaande stedelijke context.
PROJECTINDEX
 
URBAN PIXELS
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Een stedelijke enclave als persoonlijk maatpak
Gelegen in Disteldorp aan het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam Noord zijn zeventien woon- werkblokken geprojecteerd die ruimte bieden aan een nieuwe, flexibele vorm van wonen en werken.
De Pixel staat symbool voor de samenstelling van belangrijke stedelijke elementen als wonen, werken en vrijheid. In het project Urban Pixels kan binnen elke Pixel op een gevarieerde manier het wonen en werken gecombineerd worden. Het concept komt tegemoet aan de sterk groeiende wens om aan huis te kunnen werken. Vooral in een stad als Amsterdam bestaat daaraan een grote behoefte. Het is aan de architect om op deze actuele ontwikkeling in te spelen door een omgeving te ontwerpen die aangepast kan worden aan de Individuele behoeften van de gebruiker en alle mogelijke combinaties van wensen van verschillende gebruikers samen. Daartoe dienen er condities geschapen te worden waardoor er persoonlijke, op maat gemaakte woon- en werkruimtes kunnen worden gerealiseerd. Deze condities moeten zo worden ontworpen dat er rekening gehouden wordt met uiteenlopende gebruikseisen opdat de grote verscheidenheid aan behoeften van de verschillende gebruikers te allen tijden kan worden opgevangen. Om deze condities te kunnen bepalen is er onderzoek gedaan naar onder meer de herbestemming van industrieel erfgoed in de nabije omgeving van Amsterdam Noord. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de functie van een bestaand gebouw dient te worden aangepast aan de behoeften voor de nieuwe gebruikers, het gebouw aan drie architectonische randvoorwaarden moet voldoen. Er moet een centrale verticale ontsluiting zijn; het moet geconstrueerd zijn als een skeletstructuur om maximale vrijheid te genereren in zowel de plattegrond als in de doorsnede en het moet een gevel hebben die zowel de vorm als het karakter bepaalt waarmee de gebruiker zich vervolgens kan identificeren.
Omdat de wens en behoefte per gebruiker zal variëren, denk bijvoorbeeld aan de grootte van de woning in combinatie met het werkgedeelte, zal elke Pixel collectief met de toekomstige gebruikers en de architect worden samengesteld. Op deze manier wordt gestreefd naar een optimale invulling van de generieke ruimte binnen de opgestelde architectonische randvoorwaarden. Het generieke systeem zal bijdragen aan de wensen van zowel de toekomstige bewoners als de behoefte van Amsterdam Noord om stadsvernieuwing toe te passen in de vorm van intense laagbouw.
De drie architectonische randvoorwaarden zijn in het project Urban Pixels gecombineerd met het uitgangspunt om een zo groot mogelijk aantal woning- en werktypologieën te kunnen realiseren. Daarnaast zijn deze randvoorwaarden bepalend geweest voor de karakteristieke uitstraling en vorm van de zeventien woonwerkblokken. Binnen ieder blok kan de verticale circulatieruimte, de kolomstructuur en de vormbepalende gevels gezien worden als permanente onderdelen. Een vierde extra element, maar minstens zo belangrijk, betreft de toegankelijkheid met de auto en de te minimaliseren afstand van parkeerplaats tot aan de woning of werkplek. Al de genoemde randvoorwaarden bepalen samen de ontwerpvrijheid om tegemoet te kunnen komen aan de uiteenlopende behoeften van de verschillende gebruikers. Deze vrijheid kan door de gebruikers zelf, in samenwerking met de architect, worden benut voor oplossingen op maat.
Om interactie en synergie tussen de gebruikers te bevorderen zijn er rondom de Individuele blokken verschillende publieke tussenruimtes ontworpen .De tussenruimtes of overgangszones, vormen samen met de woonwerkblokken de totale stedelijke configuratie die door haar morfologie naadloos aansluit op de directe omgeving. Er zijn drie verschillende tussenruimten te onderscheiden, elk met een specifieke gemeenschappelijke functie. Zo zal er via de opgetilde gemeenschappelijke tuin ontmoeting tussen bewoners plaatsvinden, er zal via de werktuinen een synergie tussen de werkers kunnen ontstaan en via een publieke straat wordt de bestaande omgeving met deze nieuwe stedelijke enclave verbonden. Om optimaal gebruik van de overgangsruimtes te garanderen bevinden hier zich alle toegangen van de woon- of werkruimten binnenin de Urban Pixels.