Nederlands English

Perspectief van het WCC in de stedelijke context
Perspectief van het WCC in de stedelijke context


Modeleerproces op basis van real-time data analyse
Modeleerproces op basis van real-time data analyse

Verschillende perspectieven van de mesh die de envelope van het project vormt
Verschillende perspectieven van de mesh die de envelope van het project vormt

Doorsnede
Doorsnede

Perspectief van het WCC in de stedelijke context
Perspectief van het WCC in de stedelijke context

Maquette structuur
Maquette structuur
PROJECTINDEX
 
WARSAW CULTURAL CENTRE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het ontwerp van een aangevreten doosvolume voor het cultureel centrum in Warschau kwam tot stand door middel van een hybride ontwerpproces waarbij de computer een belangrijke rol speelt naast een meer intuïtieve benadering.
Plac Defilad is een belangrijk plein in het centrum van Warschau. Het idee voor het WCC komt direct voort uit de stedelijke structuur van Warschau. Het plangebied en de directe omgeving werd in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest. Hoewel het een interessante en waardevolle plek lijkt voor stedelijke ontwikkelingen is het nog steeds vrijwel leeg. Wel is er veel gediscussieerd over het gewenste beeld en zijn er talloze plannen gemaakt. Uiteindelijk is geen van de voorstellen geaccepteerd en is er geen duidelijk besluit genomen over hoe Plac Defilad er binnen tien of twintig jaar uit zou moeten zien. Het gemis aan een heldere stedelijke structuur wordt met het plan gecompenseerd door de hoofdvorm van het complex direct af te leiden van de bebouwingsgrenzen en vervolgens te modeleren aan de hand van de stedelijke bouwvoorschriften. Vervolgens wordt de orthogonale doos aangevreten op grond van de karakteristieken van het plangebied. Met behulp van een computerprogramma zijn alle mogelijke functies binnen de doos georganiseerd waarna alle overblijvende ruimte is 'gewist'. Op die manier is de uiteindelijke vorm gegenereerd. Ze bestaat voor een deel uit de oorspronkelijke doosvorm waarmee het gat in de stad op passende wijze wordt gevuld, andere delen worden bepaald door de functionele ruimtebehoefte en andere parameters.
Het was de bedoeling van het project om duidelijk te maken hoe gecomputeriseerde technieken gebruikt kunnen worden in verschillende stadia van het ontwerpproces. Te beginnen bij schetsen van het ontwerpconcept tot en met de materialisatie. Het was essentieel om deze technieken niet te gebruiken als één stuk gereedschap om alle problemen op te lossen, maar als kleine programma's die los van elkaar specifieke aspecten aanpakken. Op die manier was het steeds mogelijk om alle beslissingen te heroverwegen en om terugkoppelingsloops te maken om optimale oplossingen te vinden.
Het ontwerpproces begon bij de analyse van het plangebied en de eerste functionele diagrammen. Daartoe werd een procedure in programmataal geschreven. Het resultaat ervan was een globale geometrie van het ontwerp en een globale verdeling van functies binnen het ontwikkelde volume. Op die basis is in de volgende stap van het proces een aantal Rhino VB scripts ingezet om de exacte geometrie van het complex te genereren en om de parametrische componenten van de huid te ontwikkelen. Het bleek mogelijk om alle verzamelde informatie in te zetten bij dat proces.
Verder was het belangrijk om een tool te introduceren waarmee een aangepaste en unieke draagconstructie voor het project ontwikkeld kon worden. Dit opdat de constructieve opzet het ontwerp volgt en niet andersom. In het laatste deel van het project is programmacode geschreven om de bestanden te genereren voor de materialisatie. Op basis daarvan is met behulp van CNC technieken zoals lasersnijders en 3D freesmachines, een prototype op schaal 1 : 25 gefabriceerd.
Het doel van het project was om een nieuwe ontwerpbenadering te testen waarbij voor elke stap in het ontwerpproces specifieke gecomputeriseerde procedures ontwikkeld zijn om het eindresultaat te verrijken. Daartoe werden bij dit project verschillende programma’s en scripts geschreven. Het gecomputeriseerde ontwerpproces was vervlochten met traditionele ontwerpmethodes waardoor het begrip voor de stedelijke en de architectonische problemen versterkt werd. Het gebouwde prototype toont aan hoe zorgvuldig het hele proces was en hoe deze manier van werken ingezet kan worden tot en met de uiteindelijke materialisatie.