Nederlands English

Living in a bathtub or a skeleton as a new beginning?
Living in a bathtub or a skeleton as a new beginning?

In case of an extreme high tide ?emergency overflow areas will be flooded.
In case of an extreme high tide ?emergency overflow areas will be flooded.

The skeleton not only symbolises the end, but also the beginning; it keeps the body together. Aldo Rossi
The skeleton not only symbolises the end, but also the beginning; it keeps the body together. Aldo Rossi

Art lives by its skeleton, grasp the skeleton and you grasp the art. Viollet le Duc
Art lives by its skeleton, grasp the skeleton and you grasp the art. Viollet le Duc

Even when the Ooijpolder is flooded the houses will remain accessible.
Even when the Ooijpolder is flooded the houses will remain accessible.

The farm is designed as a modern alternative to the original Dutch head-neck-body-farm.
The farm is designed as a modern alternative to the original Dutch head-neck-body-farm.
PROJECTINDEX
 
WONEN IN WATERLAND
ArtEZ Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Wonen in een badkuip of een skelet als nieuw begin? Na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 worden dijkophogingen niet langer als de oplossing gezien in de strijd tegen het oprukkende water. Hogere dijken zijn kwetsbaar en minder stabiel waardoor de kans op doorbraken alleen maar groter wordt. Als nieuwe oplossing voor het hoogwaterprobleem wordt gedacht aan noodoverloopgebieden die bij extreem hoog water onder water worden gezet om verderop gelegen stedelijke gebieden tegen overstroming te beschermen. Een commissie onder leiding van David Luteijn onderzocht de consequenties van noodoverloopgebieden. De commissie stelt het kabinet voor om gebieden in te richten als tijdelijke waterberging. Bestaande dorpskernen in de noodoverloopgebieden worden beschermd door nieuw aan te leggen ringdijken. Voor de bewoners van de buitengebieden is geen aandacht in het rapport van de commissie. Zij zullen gebruik moeten maken van een schaderegeling als hun woning wordt opgeofferd aan het water.
In het project 'wonen in waterland' doe ik een voorstel voor de inrichting van noodoverloopgebieden waarbij het buitengebied toch leefbaar kan blijven. Hierdoor zal ook voorkomen worden dat de beschermde dorpskernen geïsoleerde eilandjes in uitgestorven polders worden. Mijn project richt zich op de Ooijpolder nabij Nijmegen, aangezien dit gebied de voorkeur van de commissie heeft om ingericht te worden als noodoverloopgebied. Mijn plan is puur gericht op het vervangen van bestaande bebouwing teneinde de bebouwingsdichtheid van de polder te behouden. Vanzelfsprekend mag de nieuwe bebouwing geen schade ondervinden van eventuele overstromingen. Sterker nog: de woningen moeten bewoonbaar blijven tijdens een periode van 3 tot 6 weken van hoog water. Traumatische evacuaties behoren dan meteen tot het verleden.
De basis van de nieuwbouwplannen wordt gevormd worden door een modulair skelet. Dit skelet is dermate duurzaam, functioneel en flexibel dat het als drager van alle vervangingsnieuwbouw kan dienen. Om dit aan te tonen zijn ontwerpen gemaakt van twee voorbeelden van bebouwingstypologieën die karakteristiek zijn voor de Ooijpolder: een rij dijkwoningen aan de Ooijse Bandijk en een boerderij die midden in de landerijen bij Erlecom is gelegen. Aangezien Luteijn verwacht dat het noodoverloop eens in de 1250 jaar onder water gezet zal worden, moet de infrastructuur van skeletten een veel langere periode overbruggen dan normale bebouwing. Door de klimatologische veranderingen zullen in de toekomst perioden aanbreken waarin de Ooijpolder en dus ook de skeletten geruime tijd niet bereikbaar of leefbaar zijn. De skeletten vormen een solide basis die bestand is tegen alle klimaten. Naast de ecologische veranderingen en de veranderingen die de inrichting tot noodoverloopgebied tot gevolg zal hebben zijn ook ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen te verwachten. Het is daardoor onduidelijk hoe het 'vlees' en de huid van woningen er uit moeten zien. De invulling van het skelet zal mede afhankelijk zijn van de mogelijkheden van de aanwezige natuur en zijn gebruikers. Het skelet zal verschillende malen 'afsterven', waarna opnieuw kolonisatie zal ontstaan.
'het skelet symboliseert niet alleen het einde, maar ook het begin; het houdt het lichaam bij elkaar'